Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 Werelderfgoed en ontwikkeling.


Beemster is in 1999 uitgeroepen tot Werelderfgoed. Daar hadden we niet om gevraagd, dat is ons overkomen. Het zou geen verandering in de dagelijkse situatie teweegbrengen en alles bleef mogelijk. De praktijk van de afgelopen veertien jaar heeft iets anders laten zien. In de zoektocht naar het antwoord op de vraag wat de waarden van het werelderfgoed zijn en hoe we daar mee om moeten gaan, is het project Des Beemsters ontstaan. De uitkomsten van dat project zijn onder meer vervat in een drietal belangrijke beleidsdocumenten, die in 2012 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In de structuurvisie, de omgevingsnota en het bestemmingsplan buitengebied staan de beleidsuitgangspunten en de regels die horen bij de status werelderfgoed.

De Beemster is er als een van de weinige werelderfgoederen in geslaagd de juiste mix van behoud en ontwikkeling te kunnen vinden. De cultuurhistorische waarden worden beschermd, maar woningbouw en agrarische ontwikkeling blijven mogelijk. Een groeiend aantal agrarisch ondernemers ziet zijn uitbreidingsplannen gehonoreerd en de woningbouw in Zuidoostbeemster is van start gegaan. De bouw van de nieuwe kaasmakerij van de CONO is het meest aansprekende voorbeeld van hoe ontwikkelingen in een werelderfgoed mogelijk blijven.

Ook voor niet agrarisch ondernemen is en blijft ruimte. Bestaande bedrijfsterreinen opwaarderen en slim gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing met het stimuleren van woon-werk combinaties geeft veel kansen voor ondernemers.

De Beemster Polder Partij heeft zich altijd kritisch opgesteld tegenover de werelderfgoedstatus, vooral als het gaat om beperkingen in economische groei. De BPP heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van bovengenoemd beleid en is trots op het nieuwe bestemmingsplan, dat met name ontwikkelingen in de agrarische sector mogelijk blijft maken. Het blijkt dus mogelijk om iets dat eerst gezien wordt als ‘van buiten komend onheil’ vastgepakt kan worden en omgezet in iets dat als ‘heilzaam’ wordt ervaren. Wij zijn daar trots op.

Toch blijft die werelderfgoedstatus iets raadselachtigs houden. Tegenstanders van ontwikkelingen grijpen de status aan om ze te blokkeren. Erger nog, persoonlijke belangen worden tot algemeen belang verheven met uit zijn verband gerukte werelderfgoedargumenten. Los van de vraag hoeveel schade je aan de gemeenschap toebrengt door op deze wijze democratisch genomen besluiten juridisch aan te vechten, zien wij dat als de gedachte dat behoud alleen zou kunnen plaatsvinden door stilstand, door conservering. De Beemster vandaag, in al zijn kwaliteiten, is ontstaan uit een optelsom van vier eeuwen ontwikkeling. Ontwikkeling stilzetten is de Beemster achteruit laten gaan.

De Beemster Polder Partij zal zich blijven inzetten voor een goede verhouding tussen cultuurhistorie en ontwikkeling. Per slot van rekening is onze cultuurhistorie ontstaan door ontwikkeling. Daar gaan wij voor.

1974- 2014 40 jaar Beemster Polder Partij,
uw partner in zelfstandigheid!

Omhoog