Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
Middenbeem,ster 29 maart 2014
Coalitieakkoord Beemster 2014-2018

Beemster is een bruisende en trotse gemeente die bouwt aan de toekomst en anticipeert op nieuwe taken en verantwoordelijkheden. In deze bestuursperiode staat Beemster voor een zeer grote uitdaging: de verantwoordelijkheid die de
gemeenten krijgen voor de jeugdzorg, voor de ondersteuning van langdurig zieken en ouderen (die binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vallen) en voor mensen met een (arbeids)beperking.

Dit zijn de drie decentralisaties in het sociaal domein waartoe ook de uitvoering van taken voor passend onderwijs hoort. In deze bestuursperiode is dit het belangrijkste dossier. De coalitiepartijen zullen dit dossier ‘met hoofd en hart’ uitvoeren.
De ambtelijke samenwerking per 1 januari 2014 met de gemeente Purmerend stelt Beemster in staat om taken en verantwoordelijkheden slagvaardiger en zorgvuldiger uit te voeren. Dit vraagt ook een daadkrachtig bestuur. De BPP, de VVD en het CDA hebben hierover overeenstemming bereikt.

De coalitie hecht waarde aan een brede basis in de gemeenteraad voor de uitvoering van het beleid. Deze basis is aanwezig in de vorm van een ruime meerderheid in de gemeenteraad: acht van dertien zetels. De eenheid is gebaseerd op vertrouwen in elkaar. Vanuit dit uitgangspunt is in dit akkoord het beleid voor deze bestuursperiode niet in detail uitgewerkt. Er is evenmin sprake van een compleet overzicht van alle beleidsterreinen. Dit akkoord bestaat uit onze belangrijkste prioriteiten op
hoofdlijnen. Die hoofdlijnen geven de fracties en de raad de mogelijkheid om de kaderstellende rol van de raad tot zijn recht te laten komen.

Door periodiek coalitieoverleg anticiperen wij op nieuwe ontwikkelingen en wordt dit akkoord zo nodig bijgesteld. Wij staan voor een stabiel, slagvaardig en daadkrachtig college. Een college dat bestaat uit de burgemeester en wethouders die met gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen vooral bestuurlijk manager zijn. Het college doet voorstellen en rapporteert op een dusdanige (vooral tijdige) wijze dat de raad optimaal zijn kaderstellende en controlerende rol kan vervullen. De coalitiepartijen hechten meer aan sterke kwalitatieve eigenschappen van de kandidaatwethouders dan aan een afkomst uit de eigen lokale politieke geledingen.

De coalitiepartijen VVD en CDA stellen op basis hiervan kandidaat-wethouders voor, die afkomstig zijn van buiten de gemeente. Voor Beemster is dit nieuw. Voor de BPP is dit wel een kandidaat uit Beemster. Namens het CDA zal mevrouw mr. A. Zeeman en namens de VVD de heer D.J. Butter in het nieuwe college vertegenwoordigd zijn. Namens de BPP is opnieuw de heer G.H. Hefting wethouder in de
komende periode.

De coalitiepartijen spreken zich uit dat de woonplaatskeuze van een wethouder nimmer aanleiding mag zijn tot oordelen over diens functioneren, noch onderdeel mag uitmaken van argumentatie daaromtrent. Het gaat partijen om de gekozen kwaliteit. De door de raad jaarlijks te verlenen dispensatie wordt hiermee voor de volledige raadsperiode toegezegd. In de aanloop naar de verkiezingen hebben een aantal partijen zich uitgesproken te streven naar een college met twee fulltime wethouders. De politieke realiteit maakt dit niet mogelijk. Niettemin is voor
de wethouders maximaal 2 fte. beschikbaar zoals dat in voorgaande bestuursperiode ook het geval was.

De aandacht die het zorgdossier zal krijgen in deze bestuursperiode is hiervoor benoemd. Voor dit dossier geldt, dat de toegekende taken uitgevoerd moeten worden binnen de budgetten die daarvoor aan de gemeente worden toegekend. Dit is voor ons een hard uitgangspunt ondanks dat de hoogte van de budgetten op dit moment nog niet vast staat. Als de gemeente bij dit dossier in een situatie komt waarvoor het budget niet toereikend is en zorg absoluut nodig is, moet hiervoor binnen de gemeentebegroting een oplossing worden gevonden.
Dit vergt creativiteit of op andere beleidsterreinen inleveren.