Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
Nieuwsbrief nr. 9

Hoe nu verder met de Nederlandse veehouderij?

Deze parallel mag je trekken nu de provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor strengere milieumaatregelen en een versnelde transitie naar een duurzame veehouderij. De gestelde doelen met afspraken rond het terugdringen van uitstoot van stikstof in 2028 moeten nu al in 2022 middels strengere milieuregels worden gehaald.  
De Nieuwe Oogst, het vakblad voor de agrarische sector, doet uitgebreid verslag. De impact die het besluit van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant heeft kan als een olievlek over de nationale veehouderij gaan werken. Als uitgangspunt is het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden van het RIVM  (Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu) ingezet waarvan de provincie heeft gezegd dat er aanvullend onderzoek moet plaatsvinden.
Wat betekent dit voor de Noordelijke provincies, Noord-Holland en met name ons gebied Beemster? In tegenstelling tot het Brabantse betreft het hier overwegend grondgebonden bedrijven. Goed geregelde mestafzet contracten zorgen voor praktische oplossingen. Met relatief weinig transportbewegingen wordt op  een duurzame wijze de afvoer van extra fosfaat vanaf het bedrijf uitgevoerd. Zijn we dan gevrijwaard van extra, vervroegde, regelgeving? Die zekerheid is en komt er niet.
Hoe nu verder! Van groot belang is te onderkennen dat er een probleem is met de algemene gezondheid van burgers. Het gaat dus niet meer over stank of geluid. Het gaat hier over de grootschalige uitstoot van fijnstof en ziektekiemen uit telkens groeiende bedrijven. Het zal duidelijk moeten worden waar de grens ligt. Het signaal uit Brabant is duidelijk. Maar ook in onze regio kunnen ernstige gezondheidsproblemen ontstaan uit emissie van lokale bedrijven. Het is dus zaak dat wij als gemeentebestuur onze verantwoording nemen binnen de grenzen van de wet en bevoegdheden.
Waar kun je aan denken om de effecten op gezondheid te beheersen en daarnaast op een duurzame en economische wijze agrarische activiteiten te kunnen uitvoeren én faciliteren als gemeente? Nieuw te bouwen stallen zullen emissiearm of emissievrij dienen te worden vergund. Bij bestaande bedrijven dienen in geval van risico’s voor nabij gelegen objecten als wonen, werken of wegen maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken. Dit begint bij duidelijke afstandcriteria.
Verder dient er zorg te worden gedragen voor goede communicatie en een betrouwbare, faciliterende overheid met doelgerichte regelgeving. De documentaire ‘De boer op’ door Marieke de Man en Maarten van Blokland is beslist de moeite waard om te worden gezien en kan bijdragen aan een beter begrip ten opzichte van de voor Nederland zo belangrijke agrarische sector, die mede dienend moet zijn aan de volksgezondheid.
Via youtube: “de boer op” of www.boerderij.nl/Boerenleven
Of via onze website.