Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Nieuwsbrief nr. 3

.
Ruimtelijk ordenen in het Buitengebied

In de aanloop naar de 2e Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 zijn we een zoektocht gestart naar partijen die er naar streven/ respectievelijk vermelden in hun verkiezingsprogramma:  “Het instellen van een Ministerie van Landschap & Voedsel” (v/h Ministerie van Landbouw).
Het is van groot belang dat een sector die continue verwikkeld is in een kluwen van telkens veranderende regelgeving op de juiste wijze landelijk wordt vertegenwoordigd en daarbij vanuit Den Haag daadwerkelijk een vuist kan maken in Brussel.
Regels vanuit de EU worden door landelijk beleid vaak anders geïnterpreteerd en maken daardoor vaak onderdeel uit van een strenger regiem.
De staatsecretariaten uit de laatste decennia met haar vertegenwoordigers krijgen lage waardering als het gaat om het uitvoeren van taken die de gehele agrarische sector plaatsen op het niveau dat zij verdienen. De belangen zijn groot, we zijn wereldwijd het 2e exportland van agrarische producten en binnen de EU zijn er slechts twee landen, waaronder Nederland, die geen ministerie van Landbouw hebben. Het beheer van het agrarisch productiegebied dient te worden gefaciliteerd en beschermd.
Wat er na 15 maart tijdens coalitieonderhandelingen mogelijk wordt zal op basis van prioriteit in de diverse programma’s van heel ver moeten worden bereikt.
Inmiddels is de verkiezingsuitslag bekend en we wachten met belangstelling de ontwikkelingen rond de vertegenwoordiging van de agrarische sector af.

Lokaal beleid:

Voor onze droogmakerij de Beemster zijn de landelijke regels een afspiegeling van wat de agrarische sector wordt voorgelegd.
Bestemmingsplannen  zijn voor het overgrote deel afgeleid van wat landelijk/ provinciaal bij wet wel of niet wordt toegestaan.
Toch is er ook enige beleidsvrijheid binnen de bestemmingsplannen die na een lang voortraject middels de notitie Behoud Buitengebied vanaf 2006 uiteindelijk is vertaald in het Bestemmingsplan Buitengebied 2012.
Hier is met de agrarische sector in diversen platforms, werkgroepen en sessies veel tijd en inzet gepleegd om de aanwezige waarden te respecteren. Dit met aandacht voor het economisch belang en om een “Beemster eigen” invulling te geven aan het open landschap.
Het provinciaal beleid is hier duidelijk in: Geen verstedelijking in het buitengebied!

Functiewijzigingen:

Op de agenda van raadscommissie en raad wordt de gemeenteraad van Beemster met regelmaat geconfronteerd met functiewijzigingen in het open gebied. Vaak is dit een wijziging van een agrarische bestemming naar een woon bestemming.
Deze wijziging zou een logisch gevolg moeten zijn voor objecten die qua gebruik aan de agrarische sector worden onttrokken ware het niet dat wonen en agrarische activiteit met elkaar in conflict kunnen komen.
Landelijk is bepaald dat afstandcriteria dit zouden moeten borgen en een zoektocht naar deze borging/ bescherming is het afstemmen van (voormalige) agrarische objecten die particulier worden bewoond op een wet die voorziet in wonen en tegelijkertijd bescherming biedt aan activiteiten op naastgelegen agrarische bedrijven/ bouwvlakken.
Al sinds 15 jaar is de wetgever op zoek naar mogelijkheden om invulling te geven aan deze vorm van wonen in het landelijk gebied. Dit zou de “Wet Plattelandswoning” moeten worden.
Tot op heden is de wetgever er niet in geslaagd om met de juiste uitgangspunten gestalte te geven aan deze wet.
BPP is van mening dat we als gemeenteraad geen functiewijzigingen in het algemeen, maar zeker geen woonbestemmingen, in het buitengebied toe moeten staan. Dit zolang er geen zicht is op een oplossing die zorgt dat het agrarisch belang en wonen elkaar niet in de weg zitten.

Wonen in de Beemster:

Daar waar de provincie duidelijk is in haar Structuurvisie: geen verstedelijking in het open landschap waardoor extra particuliere woningen in het buitengebied geheel volgens het geldende bestemmingsplan niet zijn toegestaan.
Uitzonderingen hierop kunnen zijn weg te saneren voormalige agrarisch gebouwencomplex
waar vervangende woningbouw kan plaatsvinden op door de provincie aangewezen locaties of bij woonkernen.
Reguliere woningbouw kan slechts plaatsvinden op de daarvoor aangewezen locaties als 4e kwadrant in Middenbeemster en de Uitleglocatie Zuidoostbeemster (Purmerend handen af van deze locatie) welke zijn vastgelegd in de Structuurvisie Waterlands Wonen. Binnen deze locaties kunnen de komende decennia voldoende woningen gebouwd  worden voor onze eigen inwoners, inclusief betaalbare woningen voor starters en onze jongeren. En daarnaast voor hen die voldoen aan de criteria volgens de Woonvisie voor de lokale en regionale woonmarkt zoals door de gemeenteraad van Beemster binnenkort wordt vastgesteld.

Zie ook de volgende Nieuwsbrief: Wonen in de Beemster!