Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Brief aan de inwoners van Beemster!

Beemsterlingen!   “De burgemeester gooit het bijltje er bij neer!”

Het college stelt voor om de gemeente Beemster op te heffen en zich aan te sluiten bij Purmerend. Dat komt niet alleen voor u als een donderslag bij heldere hemel, ook de BPP is pas kortgeleden betrokken bij ontwikkelingen en daaruit getrokken conclusies. Deze conclusies zijn naar onze mening te snel getrokken. Er ontbreekt participatie van burgers, een visie op toekomstig lokaal bestuur en mogelijk vindt het college van Purmerend ook nog wat anders. Kort gezegd, het college loopt te hard van stapel.
Wat is er aan de hand? De laatste tijd publiceert elke betrokkene wel zijn eigen ‘feiten en fabels’, maar ze hebben altijd een kleur en zijn altijd bedoeld om een ander te overtuigen van een mening.  Dat doen wij niet anders. Feit is, dat de positie van de gemeente Beemster in financieel opzicht niet florissant lijkt. De (onverwachte) kosten liepen voor 2017 hoog op. De gemeenteraad heeft daarop de belastingen verhoogd en er zullen nog meer maatregelen nodig zijn waardoor het voorzieningenniveau, uitgevoerd door de gemeente, zal afnemen. Participatie van burgers zal dan ook meer nodig zijn om dat soort voorzieningen te behouden. Er is nu weer een sluitende begroting 2018-2021. Met de wetenschap dat er nog meer kosten komen (o.a. beheerplannen) zal de gemeenteraad dan naar verwachting nog meer ombuigingen in gang moeten zetten.

Organisatorisch heeft Beemster met de ambtelijke samenwerking met Purmerend een stevig bestuurlijke basis. Op deze schaal zijn de oude kwetsbaarheden goed geborgd. Deze samenwerking vergt echter ook onderhoud. Dat onderhoud is nu het meest urgent. Daarbij heeft het gemeentebestuur (B&W) van Purmerend nu aangegeven het niet te zien zitten om daar materieel één organisatie van te maken, maar tegelijkertijd ook de hand uitgestoken.
Het verbeteren van het samenwerken  was de opdracht aan het college van Beemster. Maar deze zegt: dan stoppen we er maar mee en maakt een sprong naar voren met een fusievoorstel.
College! Als u de opdracht die er lag niet kunt uitvoeren, moet u daarover met de gemeenteraad in debat om tot een slimmer voorstel te komen. Als u dat niet kunt of wilt, wijkt u af van uw opdracht! Een zelfstandig Beemster, verbinding maken en bijdragen aan een open debat. Want wil Purmerend  op dit moment wel die fusie? Gezien de veranderingen in de organisatie aldaar, waar net het stof van is neer gedaald. Laten we samenwerken en bestuurlijke fusie goed scheiden. Purmerend is een trouwe partner. En Beemster als groene agrarische gemeente moet in haar bestuurlijke omgeving eerst een goede afweging maken voordat een definitieve stap genomen kan worden. Wat dit laatste betreft is er nog tijd genoeg. Er hoeft helemaal niet op 19 december 2017, drie maanden voor de verkiezingen op 21 maart 2018, overhaast besloten te worden de gemeente op te heffen.
In de regio is de visie om naar een écht grote schaal te groeien ook ontvangen. Algemeen kan worden gesteld uit de reacties dat er belangstelling is om daar met elkaar over te spreken. Iedereen is nog met zichzelf bezig, maar zien nu ook wel dat er op langere termijn iets moet gebeuren. Een toekomstvisie op lokaal bestuur. Neem de tijd om daar naar op zoek te gaan!
Daarmee ontstaat de mogelijkheid om te komen tot een structurele oplossing waarbij inbreng en belang van alle betrokkenen goed kan worden gewogen. De mening van u als Beemsterling zal daarbij absoluut moeten worden gewogen. Als het aan de burgemeester ligt praat u niet meer mee over ‘of’ we naar Purmerend gaan, maar ‘hoe’ we dat zullen doen. De vraag die volgens ons nu voorligt is, hoe kunnen we de tijd die we nog hebben gebruiken om een goede oplossing te vinden. Dat is de opdracht, terwijl we respectvol blijven naar onze voorgangers op wiens schouders we staan. Niks het hoofd in de schoot leggen en Beemster als een automatisme aan laten sluiten bij Purmerend.                                                                                                                      zie ook:  www.beemsterpolderpartij.net en de eerder verschenen nieuwsbrieven hierover.
Beemster Polder Partij.
1 Zie ook bij Kemenadeprijs 2017  de toespraak van Jacques Wallage.