Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Nieuwbrief nr. 2 in 2016

Onduidelijkheden in Grondwet regelen in onze APV?
Binnenkort mogen wij verwachten dat er weer vluchtelingen naar veel gemeenten komen. Dat is een goede zaak als hun leven, op basis van geloof of geaardheid, in gevaar is. De gemeenteraad van Beemster heeft daar in ruime meerderheid een motie over aangenomen. Daarmee hebben zij als hoofd van deze gemeente onvoorwaardelijk gesteld dat het in onze waarden van belang is dat wij hen helpen. Dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en andere uitvoerende onderaannemers daar vervolgens moeilijk doen over de grootte van groepen (te klein of te groot) is slechts een oponthoud dat in feite niets afdoet aan de motie en het gezag dat van deze motie uitgaat. Onze  inwoners is duidelijkheid gegeven. Andere die op grond van racistische overtuigen daarin ruimte zouden kunnen zien om deze hulp in te perken, is hiermee de weg afgesneden.
Proficiat, collega raadsleden dat we daar, nu bijna al een jaar lang, zo duidelijk over zijn.  Maar daarmee ben je er nog niet als gemeenteraad. Want ook deze nieuwkomers, die wij gaarne hulp willen geven, hebben zo hun opvattingen die hier niet passen. Niet passen op onze normen of waarden. Ook daarover moeten we vooraf meer duidelijkheid geven, zodat we niet eerst de mensen verwelkomen en later zeggen wat we echt van hen verwachten. Duidelijkheid vanaf het begin. Trek een duidelijke lijn.
Wat zijn dan zo onze waarden waarover duidelijkheid moet zijn en wat we dus verwachten van de nieuwkomer? Of anders gezegd: Wat wij samen vinden. Om een voorzet te geven aan zo’n discussie en er achter te  komen wat onze onvoorwaardelijke waarden zijn enkele voorbeelden:

 1. Vrouwen zijn hier gelijk en worden niet op een overdreven hoog voetstuk geplaatst. En gelijk betekent dan ook dat zij niet op enige wijze in hun ontwikkeling of maatschappelijke omgang daarin kunnen worden gehinderd, niet ouders naar kinderen en echtgenoot naar echtgenote.
 2. Homoseksueel zijn en de echtelijke verbinding tussen hen, behoren tot onze waarden van gelijkheid. Onvoorwaardelijk.
 3. Alcohol is een algemeen gebruikt genotmiddel. Binnen zekere grenzen van distributie en gebruik is dit in grondwet, wetgeving en APV goed geregeld.
 4. Uiting van geloof vindt plaats achter gesloten deuren, thuis aan de huiskamertafel binnen het gezin en of binnen de kerken. Er vindt geen zending plaats in de openbare ruimte en niemand wordt door deze uiting bedreigd of met een vloek belanden waardoor er een onzichtbaar proces van vervolging kan optreden.
 5. En als iemand aan een ander komt, dan is het de politie en justitie die daarin tussenbeide komen en wordt er geen volksgericht of andere vormen van ereschuld op eigenhandige wijze binnen de familie of groep beslecht. Allemaal goed geregeld binnen de wet en APV, gelukkig.
 6. Een gemiddelde vluchteling uit waar ook ter wereld zal zich door zich hier te vestigen ook conform deze normen en waarden moeten leven. Want wij weten op basis van 100 jaar ervaring dat maar een klein deel ooit weer terug gaat. Ook dat moet zonder daar verder afzwakkende condities aan te kunnen stellen. En daar knelt het in onze tolerante samenleving. Wij eten gemiddeld liever dat vreemde eten om daar kennis mee te maken, dan om de op spanning met onze waarden staande uitingen, aan te pakken. We zijn dus te tolerant! Zelfs de grondwet laat daar ruimte voor en de uitvoering van wetgeving gaat eerder over discriminatie dan over het fundamenteel aan de orde stellen van de ongepastheid van de nieuwkomer en het persisteren in de manieren zoals zij dat elders deden en gewoon vinden.
 7. Je bent verantwoordelijk voor je daden en kunt dat niet op een goddelijk opdracht baseren. Het aanroepen van een god en het uit handen geven van je macht aan die godheid is iets wat misschien elders in de wereld meer regel is. Het zijn echter wel directe uitingen van welk geloof je aanhangt en dat past niet in onze samenleving.
 8. Je overgave aan een godheid en de opdracht om andere ook tot deze god te bekeren is mogelijk elders algemeen geaccepteerd en behoort tot de dagelijkse praktijk. Hier is dat zeker niet het geval en wordt dit ook hier niet geaccepteerd. Onze wetgeving en grondwet zijn echter over deze zaken niet geheel ondubbelzinnig. Zij plaatsen tolerantie blijkbaar ongenoemd hoger dan de strikte scheiding van kerk en staat.

Wij zijn ons nauwelijks bewust wat nu deze waarden zijn. Het lijkt erop dat door tolerantie of door onze zelfgenoegzaamheid en niet willen uitspreken wat er echt aan schort, onze waarden worden weggedrukt. Wij menen dat wij over deze zaken in debat moeten om in onze APV dit naar onze normen en waarden helder te maken waarin wetgeving en grondwet ruimte laat. Om dit nog explicieter te stellen. Dit zou feitelijk in de grondwet gezekerd moeten zijn, dat bijvoorbeeld ieder in Nederland gevrijwaard is van de geloofsopvatting van een ander. Dat staat niet expliciet in artikel 6.1. Daarom dit beroep op onze APV.

APV aanpassing
Wat zou er zoal in moeten staan:

 1. Het is niet toegestaan in de publieke ruimte zichtbare uitingen te geven welk geloof je beleidt. Waar een kruisje dragen, een kruisteken maken met handen en een hoofddoekjes dragen die de haren bedekt algemeen geaccepteerd zijn, worden gehele gezichtsbedekking en  publieke uitingen van aanroepen van een godheid en dergelijke niet geaccepteerd.
 2. Altijd dient in de openbare ruimte door een ieder en direct en zichtbaar de identiteit van een persoon te kunnen worden vastgesteld. Helmen of andere beveiligingen tegen gevaar voor het hoofd  dienen zodra deze geen functie meer hebben direct te worden verwijderd van het hoofd.
 3. Of zoals Asscher dat op 14 mei jl in NHD zo mooi uitdrukte: “Doe normaal” en ”als je twee keer moet nadenken of je dingen wel of niet kan zeggen als iemand er boos van wordt dat hij je gaat bedriegen, dan beperkt dat de vrijheid”
 4. ... Aanvullen;

Zoektocht en delen van lokale waarden

In brede samenwerking dienen de waarden van onze samenleving helder en eenduidig te worden vastgesteld. De waarden zouden in een charter die bijvoorbeeld door de gemeenteraad wordt vastgesteld als kader van onderricht, continu discussie en delen met nieuwkomer moeten dienen. Voorbeelden van deze waarden zijn:

 1. In de publieke ruimte dient altijd Nederlands te worden gesproken. Wij moeten de nieuwkomer daartoe helpen, zo mogelijk dwang opleggen in plaats van toenadering te zoeken door zelf haar en zijn taal te gaan spreken.
 2. Het nog niet beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift dient te worden beschouwd als niet gewenst in deze samenleving en moet met alle redelijke middelen worden tegen gegaan.
 3. Iedere inwoner van een gemeente zal in de gelegenheid moeten worden gesteld om de taal te leren, worden uitgenodigd, er aan moeten deelnemen om dat te bereiken, ook als dat in gezinsverband op grond van de waarden van het oorsprongsland niet gewenst is. Persoonlijk is ieder daarop aanspreekbaar, ook diegene die daar dat voor een ander willen verhinderen.
 4. Elke inwoner draagt door arbeid en inzet bij aan onze samenleving.
 5. Elke inwoner en bedrijf betaalt belastingen, tenzij op grond van onafhankelijk onderzoek is vastgesteld dat men onvermogend is (geen vermogen, geen inkomsten, geen arbeid)
 6. Ieder zal de ander moeten respecteren, ongeacht geloof of geaardheid.

Sociale woningbouw weer door gemeenten!
Het blijkt dat in Nederland sprake is van grote achterstand in de ontwikkeling van voldoende sociale huurwoningen. Dit is fundamenteel voor diegene die daar extreem lang op moeten wachten. Corporaties zijn te druk met hun eigen existentie en de 2de kamer loopt liever op publicitaire scoops dan om dit soort fundamentele waarden  ( recht op wonen) aan te pakken. Dus naast goede opvang van vluchtelingen dienen ook voor onze burgers voldoende duurzame sociale woningbouw tot stand te worden gebracht. Als wooncorporaties dit niet oppakken zal de gemeente hierin zelf de actieve bouw en exploitatie moeten oppakken. Als blijkt dat omliggende gemeenten hierin op een soortgelijke wijze problemen in ervaren zal hierin door samenwerking en gezamenlijke uitvoering daadkracht moeten worden getoond.

Kernvragen voor de gemeenteraad
Na deze toelichting blijven de volgende kernvragen over:

 1. Zijn wij bereid vooraf de discussie onderling en met de inwoners aan te gaan hoe wij de nieuwkomers gaan ontvangen?
 2. Zijn wij bereid om actief sociale woningbouw op te pakken ten behoeve van eigen bevolking en nieuwkomers en daarin de kaders aan te geven?
 3. Zijn wij bereid om de APV of een ander rechtsmiddel in te zetten om onze samenleving te vrijwaren en beschermen tegen ongewenste geloofsuitingen? En mogelijk daarmee te stimuleren dat de grondwet daar voor altijd duidelijk over wordt en daarmee strafbaarheid van invloed uit oorsprongslanden en parallelle samenlevingen te kunnen aanpakken?
 4. Zijn wij bereid duidelijk te zijn en mogelijk minder tolerant om daarmee de integratie van nieuwkomers te ondersteunen en wij in harmonie bij kunnen dragen aan de opvang?

Beemster Polderpartij