Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
Algemene beschouwingen n.a.v. de Kadernota 2018 ter
voorbereiding van de Begroting 2018.

                                 
Geacht college, collega’s, aanwezigen en toehoorders;

Inleiding:

Dit is de laatste algemene beschouwing in deze bestuurstermijn. BPP blikt kort terug op deze periode. Centraal stond en staat het Sociaal Domein en we zien dat de omschakeling van taken vanuit het rijk naar gemeenten vorm begint te krijgen.

Met het voornemen van de raad om in te stemmen met de ontwikkeling van ZOB 2, de afronding van de Nieuwe Tuinderij West, de start van Oost en de verdere ontwikkeling van de Keijser Middenbeemster is het woningbouwprogramma voortdurend onderdeel van de agenda. Aandacht is nodig voor woningen voor doelgroepen en met de binnenkort vast te stellen Woonvisie zullen we sturen op betaalbaarheid en kwaliteit. Inmenging, anders dan via regionale afspraken, door buurgemeenten op onze bouwlocaties wijzen wij af.

BPP maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in het open landelijk gebied. Besluiten die hebben geleid tot toename van verstedelijking en functiewijzigingen als wonen, zijn een continue bedreiging voor het open landschap. In het geding zijn ook het economisch belang, courantheid en uitbreidingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijvigheid.
Bestemmingsplan LG 2012 en de Structuurvisie Beemster zullen dienen te worden gerespecteerd en de Plattelandswoning als wettelijk kader zal haar intrede moeten doen om deze ongewenste ontwikkeling te doen stoppen. Wij vragen raad en college te reageren op dit punt van ontwikkeling en beleid.

Sociaal domein en Beemster samenleving:

Waar vorig jaar nog sprake was van een overschot van ruim € 300.000,- tekent zich nu een ander beeld. Er is nu sprake van een flink tekort op het onderdeel jeugdzorg. Dit was voorspeld en geeft reden om het verder ontschotten op rijksniveau te ondersteunen.
Dat ontschotten van middelen zou ook in onze begroting met andere programma’s en onderdelen ter hand genomen moeten worden. Gezondheidszorg, sport, betrokkenheid in maatschappelijke activiteiten etc. Er is meer overlap te zien dan alleen WMO, Participatie en Jeugdzorg. Als dit ontschotten ook op het terrein van cultuur, sportactiviteiten, muziekles en bibliotheek wordt toegepast, krijgt het begrip Maatschappelijk Ondersteunen, zorg voor jeugd en deelname aan maatschappelijke processen meteen meer betekenis. Het gaat echter nog verder. De jarenlange discussie over toewijzing van gelden uit subsidies krijgt meteen ook een beter kader. Veel van de argumenten die voor elk domein apart zijn bedacht zullen een smoes blijken te zijn. Het begrip morele oordeelsvorming kan ons helpen bij het juist toewijzen van gelden.
Als het over participatie gaat kun je ook de economie van onze polder daarbij betrekken. Meer werkgelegenheid, betere verbinding door bijvoorbeeld met ondernemers op basis van gelijkwaardigheid te overleggen, kan hier wonderen verrichten. Het doel van een ondernemer is geen vergunning maar het aanpassen aan de economische werkelijkheid. De gemeente moet indachtig de nieuwe Omgevingswet ambitie tonen. We blijven te veel op de regel zitten en te ver van het maatwerk, is de stellige overtuiging van de BPP.
Hiermee kan de afweging met een breder blikveld plaatsvinden, hetgeen logischer wordt voor betrokkenen en de samenleving in het algemeen. Nu is dat vaak niet te volgen.
Kunnen de betrokken wethouders zich vinden in de redenering tot verder ontschotten in eigen huis?

Wonen, Ruimtelijke kwaliteit en Handhaving:

De Woonvisie;
Hier hebben we nadrukkelijk gevraagd om ook beleid op te nemen voor generatiewoningen en appartementen in verschillende segmenten alsook voor wonen in het buitengebied te beschrijven inclusief wonen in bijgebouwen. Nu zien wij voorbeelden in het buitengebied waarbij toename van het te bouwen oppervlak niet logisch, met een nut en noodzaak benadering, is te verklaren. Dit leid tot aantasting van het open landschap en is historisch onlogisch.
Verder blijkt dat er in de kleine kernen behoefte is aan woningbouw op maat om bestaande voorzieningen niet verder te ondergraven.

Dit jaar hebben we ook kunnen zien dat onvolledig zicht op gegevens van het publieke domein qua verleende vergunningen en wat er daadwerkelijk is, leidt tot het inzetten van een piepsysteem. Pas als er ‘gepiept’ wordt gaat de gemeente over tot actie zonder prioritering en schaduweffecten t.a.v overig beleid. Het blijkt dus dat bestemmingsplannen en bv duurzaamheidbeleid strijdig met elkaar zijn of geen ruimte bieden. College, bent u met ons eens dat voor een effectief klimaatbeleid de huidige regels moeten worden herzien? Collega raadsleden herkent u ook deze discrepantie?
De grote problemen op dit vlak komen niet over het voetlicht totdat de eiser zelf de rechter zoekt met imago schade en grote financiële gevolgen. Zijn deze risico’s wel voldoende meegenomen in de Monte Carlo benadering om te zien of ons weerstandvermogen nog wel voldoende is?

Wij zijn op de feiten gedrukt wat betreft de aardgaswinning door de NAM. Dit veroorzaakt veel onrust bij bewoners in onze polder. Een bodemdaling van 2 cm in 4 jaar is niet gering en kan effect hebben op stabiliteit van gebouwen en systemen. Wij vragen het bestuur om in overleg te gaan in regio verband met het Ministerie van Economische zaken om op basis van prudent beleid nu reeds voorzieningen te treffen voor schadeclaims. Zonder deze voorziening is er in 2030 niets meer te verhalen.

Het publieke domein:

Beheerniveau C is niet beheerniveau B. Met het voorstel beheer speelterreinen en speelvoorzieningen is meteen duidelijk geworden dat de discussie over wie wat moet doen in de nabije toekomst, nog niet is afgerond. Zolang de gemeente Beemster dit domein bewaakt als een fort, zal geen burger initiatief durven tonen om tot zelfwerkzaamheid te komen. Te veel juridisering en andere hobbels maken mensen afstandelijk. Biedt inwoners experimenteer ruimte om te herontdekken dat de publieke ruimte dé ruimte is om te ontmoeten, recreëren, mede onderhoud te plegen of zelfs naar eigen ideeën in te richten.

Kaderstelling en ‘Welke gemeente willen we zijn’

We komen ieder jaar € 500.000,- tekort en komen niet toe aan nieuw beleid. Er zijn nog tegenvallers te verwachten de komende jaren die ons nog eens zo’n bedrag gaan kosten. Denk hierbij aan onderhoud van de buitenwegen dat onherroepelijk op ons af komt, maar ook aan alles wat we ons nog niet beseffen qua kostenverlegging van rijk naar andere overheden.

Wij stellen dat er structureel, ieder jaar, €1.000.000,- meer aan middelen zal moeten komen. Dat kan alleen door eerst te bezuinigen en dat gelijke deel vervolgens door belastingverhoging aan te vullen. Dus een bezuiniging van 5 ton de komende 4 jaar en daarna geleidelijk de belastingen verhogen en dat uitsluitend in deze volgorde.

Waar denken wij dat die ruimte te vinden is:

1e Denk na over een andere wijze van dienstverlening, minder gebouw, dus bezetting, en meer
    service.
2e Integreer de bibliotheek functie in de scholen of buurthuis. Desnoods door de
    Basis bibliotheek op te heffen.
3e ‘Op groen moeten we meer doen’. Gemeente meer op afstand en de inwoner in actie in de
    eigen wijk.
4e Herontwikkel de locatie gemeentehuis en huisvest bestuur in gebouw SKB dat vrij komt en
    zoek een passende oplossing voor de gemeenteraad bijeenkomsten.
5e Door ontschotten subsidies kan een besparing worden bereikt, omdat veel activiteiten ook
    terugkomen in het sociale domein.

De Kadernota:

In de Kadernota is duidelijk het dilemma weergegeven waarvoor ons bestuur staat. Een meerjarenperspectief dat op de lange termijn pas positief kan worden. Dit kan niet worden bereikt met de gevolgde koers van de afgelopen 5 jaar waar we niet beschikken over middelen voor nieuw beleid om deze koers te doen wijzigen. BPP, heeft met bovenstaand duidelijk gemaakt hoe wij dit willen veranderen en sluiten ons dan ook aan bij de voorgestelde keuzes in de Kadernota:

1e  Extra toezicht verzoeken Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Wet
     Onroerende Zaak (WOZ)
2e  Inhaalslag bestanden BAG en WOZ.
3e  Achterstand Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) inlopen.
4e  Uitbreiding formatie toezicht en handhaving.
5e  Uitbreiding formatie team en economie.

In de wetenschap dat dit elders flink pijn zal doen. Maar welke Beemster willen we zijn?
Een zachte dokter of een die dóórpakt?
BPP kiest voor dat laatste, dit in het belang van een krachtige en zelfstandige polder!

Met dank voor uw aandacht,  Beemster Polder Partij.