Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
Algemene beschouwingen
n.a.v. de begroting 2015


Geacht college, collega raadsleden, inwoners en ieder aanwezig,                                                                              
Bestuur op afstand
De start per 1 januari 2014 van de ambtelijke samenwerking is na een lange voorbereidingsperiode soepel verlopen. Uiteraard zullen gaandeweg nog onderdelen worden aangepast, maar BPP kan sinds het initiatief tot dit samenwerkingsmodel terugzien op een waardevol resultaat. Het realiseren van een duurzaam bestuurlijk zelfstandige gemeente.
Of je nu een grote of een kleine gemeente bent, het maakt niet uit. Je kan de opgaven niet meer in je eentje oplossen. Je hebt je buren nodig om voldoende schaalgrootte te verkrijgen voor het efficiënt organiseren en inkopen van de producten. Beemster loopt met alle gemeenten van Nederland, behoudens dan mogelijk 4 zeer grote gemeenten, gelijk op. Samenwerking op regionale schaal blijkt in 2015 de manier om de vraagstukken aan te pakken. Stadsregio, Veiligheidsregio, Regionale Uitvoeringsorgaan,  gemeenschappelijke inkoop en afstemming inkopen 3D’s.
Het is dus bestuur op afstand wat onze aandacht moet krijgen willen we daarin opgenomen zien onze streekeigen accenten. Tot heden waren we als Raad daar onvoldoende bij betrokken. Dit vraagt het nog meer vooruitdenken, de planning kennen van de processen die gezamenlijk in gezet worden, het vormen van coalities over de dijk heen en daarmee invloed op het  grootste deel van de kosten van onze gemeente. De richting hebben we met de samenwerkingsvormen wel gevonden maar de invulling dmv onze aandacht, betrokkenheid, vragen, en houding nog niet.

Middelen en financiën

Met de voorliggende begroting wordt feitelijk met inzet van de reserves afvalstoffenheffing en rioolheffing de uitvoering van het collegeprogramma, als voortvloeisel van het coalitieprogramma, bekostigd.  Een slimme zet om de sprong zonder moeilijke tussenstappen te kunnen maken in deze nieuwe tijd. De tijd van de grondexploitatie en planologie is verruild voor de tijd van de zorgprogramma’s. Maar strikt genomen hebben we met een gering aantal  bezuinigingen deze stap kunnen nemen. Het meerjarenperspectief is zelfs goed en we zien nu geen provinciale opmerking bij onze begroting. Alles lijkt daarmee klaar voor de komende 4 jaar.
Niets is minder waar, het toont gebrek aan visie als we zo naar de programmabegroting 2015-2018 zouden kijken. Er zijn nog steeds redenen om behoedzaam te zijn en onze financiën, inclusief reserves, goed op orde te houden. Bijvoorbeeld, wat als het wegenbeheer bij de gemeente wordt neergelegd? Dit slaat bij een huidige niveau aan onderhoud een gat van 1,4 miljoen in ons huishoudboekje. Dat betekent dat we ook op de kleintjes moeten letten. Beginnend dit jaar met kostendekkende tarieven voor afvalstoffen  en riolering. Waarbij opgemerkt dat de verhoging afvalstoffenheffing met 9 % slecht te verteren is. BPP verzoekt pas op de plaats inzake en vraagt het college aan te tonen waarom de kosten rond de overgang van de verhuizing afvalstraat en de aanbesteding ophaaldienst geen kostenverlaging oplevert. Betrek daarbij onder het motto ‘de vervuiler betaald’ ook het nu nog lage tarief van de 2e container. Zonder meer verhogen van de tarieven stimuleert niet om meer inzet te vragen aan de inwoners om nog beter te scheiden zoals komend jaar de drinkverpakkingen.
Daar waar alle verenigingen en instellingen een bijdrage leveren aan de bezuinigingen heeft de Bibliotheek, ondanks herhaald verzoek, weinig tot géén visie en ambitie getoond om te vernieuwen en om in te spelen op de toekomst en daarmee haar diensten betaalbaar te houden. Ook dit jaar is er voor het college geen aanleiding geweest om de subsidie voor 2015 te verlagen en beweging in de bibliotheek te krijgen. BPP heeft besloten om voor de volgende jaren zwaar in te zetten boven de
€ 25000,- zoals in het meerjarenperspectief door u is aangegeven.

Decentralisaties.
Vanaf 1 januari is de gemeente de uitvoerende partij voor jeugdzorg, WMO en de participatiewet. Hiervoor hebben we onlangs de beleidsplannen  en verordeningen vastgesteld. Diverse zaken zullen in de loop van 2015 en later vorm krijgen.  BPP zet in op dit binnen het gestelde budget te doen maar zonder dat we mensen in de steek laten. Wel gaan wij meer vragen aan deze burgers en de gehele Beemster bevolking. Zorgaanbieders moeten ombuigen in hun bedrijfsvoering om zorg betaalbaar te houden met als uitgangspunt de cliënt. 
Gezocht moet worden naar samenwerkingsverbanden op vele terreinen. Daarbij moet de privacy van de cliënt goed worden bewaakt.
Dorpszorg is ook zorg dat de contracten voor huishoudelijke hulp die afgesloten worden niet meer nul uren contracten worden, waarbij de hulpgever het nakijken heeft. Daarin heeft de gemeente een belangrijke rol m.b.t rechtszekerheid voor deze belangrijke groep.
Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is van groot belang. Veel vrijwilligers zijn op leeftijd en dit zal door verhoging van de pensioenleeftijd nog toenemen. Oud staat niet meer synoniem voor arm, laag opgeleid en ongezond. Ontwikkeling van de inzet van ouderen in het belang van de gemeente en de ouderen zelf vraagt onze aandacht. Evenals het jongerenwerk.
Na de basisschool vliegt de Beemster jeugd de polder uit en zoekt daar zijn weg.  Goed jongerenwerk aan blijven bieden naast sport, mogelijk in samenwerking met sportverenigingen, houdt ze in beeld en geeft deze belangrijke groep de mogelijkheid om zich maatschappelijk te ontwikkelen in hun eigen leefomgeving als je hen begeleid in het samen organiseren van activiteiten.

Baanstee
Waar het in de zorg slimmer en met  minder geld moet zal dat ook in de participatie het geval moeten zijn. De gemeenten leggen elk jaar al flink toe op Baanstede. Het Rijk geeft € 6000,- per medewerker minder als in 2014. Dit terwijl het loon door oude rechten nog ver boven het minimumloon zit. Deze onaantastbare rechten zijn feitelijk voor een failliet bedrijf, maar in stand gehouden op basis van de wet, een cadeau van het Rijk en slecht bestuur uit het verleden. Nu lijkt het dat we het voor lief nemen dat we elk jaar € 100.000,- volgens wettelijk minimumloon gerekend te veel uitkeren dit geeft  geen enkele aanmoediging voor de medewerkers om naar de arbeidsmarkt te gaan. En daarbij, slechts met grote loonsuppleties zal een privaat bedrijf deze medewerkers willen opnemen samen met hun arbeidsbeperking. Maar dit gaat wel ten kosten van de groep waar het echt om draait die echt een beschermde werkplek moeten hebben. De randvoorwaarden worden hier toch bepaald door de middelen? Alle burgers dienen daar hun bijdragen aan te leveren.  Slechts met deze knop kan de organisatie die de detachering gaat regelen SW er bemiddelen en kunnen de gemeenten voor diegene die echt beschut werk nodig hebben blijven garanderen. Maar niet voor iedere  SW er, dat is te veel gevraagd.
BPP vindt dat hier over openlijk over gediscuteerd moet worden anders dan nu gebeurd en wegduikend achter de façade het is wettelijk zo geregeld. Zijn we nu bevoegd of lopen we aan de leiband van het Rijk in deze overgedragen portefeuille?
Hoe kunnen we inspelen op ontwikkelingen. Wat kan Beemster betekenen in het grote aantal asielzoekers waar NL voor gesteld staat. Zijn hier kansen voor leegstaande accommodaties? Of zou je zelf daartoe beschikbare gronden voor een periode van 15 jaar voor in kunnen zetten?

Duurzaamheid en Circulaire economie
Bij duurzaamheid is de laatste jaren vooral aan energie besparing in de huiselijke omgeving gedacht. Dit is maar een heel klein stukje van de duurzaamheidstaart. Er zal gekeken moeten worden naar flexibele, tijdelijke woonvormen om in de zorgbehoefte te kunnen voorzien. Ook vervoer met eigen auto is voor de jonge generatie geen automatisme. Auto delen of gewoon goed openbaar vervoer zal hen ivm de kosten bewegen naar andere keuzes. Het inrichten van nieuwe woonwijken kan dan ook vanuit een geheel andere blik.  Zo kan ook naar de nutsvoorzieningen gekeken worden, die in de komende decennia totaal anders worden. Geen riolering en regenwater niet via pijpen naar de sloot maar via het maaiveld. Hiermee zijn vele inrichtingskosten maar ook keten kosten te voorkomen en je krijgt wijken die gedomineerd worden door veel groen en weinig straten.

De gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar zijn succesvol geweest voor de 40 jarige “Eendagsvlieg’ BPP zet haar voorgenomen beleid onverminderd voort gedragen door een groot deel van de inwoners. Anders is dit bij de samenwerking met de provincie, voortdurende aanslagen op economische belangen met gevolgen voor de werkgelegenheid in het algemeen en niet in het minst in de agrarische sector maken dat er voortdurend scherp gecounterd zal moeten worden. Inmiddels is er op initiatief van de BPP ambtelijk ingezet op overleg tussen gemeente Beemster en de provincie, hopelijk gaat dit leiden tot een betere verstandhouding met respect voor elkaars standpunten. Zo is het van groot belang dat er geen extra regelgeving op de bestaande bestemmingsplannen wordt opgelegd. De evaluatie van provinciale structuurvisie in 2015 zou voor de BPP in ieder geval moeten leiden naar indeling bij het gebied voor grootschalige landbouw. Daarmee zou de 1-1/2 Ha bouwvlak benut kunnen worden en vergunningverlening sneller kunnen worden gerealiseerd zonder tussenkomst van de provincie.
Een provinciaal akkoord op de bestrijding van overlast door ganzen lijkt telkens weer te worden getraineerd door nieuwe procedures en bezwaren. De schade aan gewassen wordt bij lange na niet gecompenseerd zeker niet nu er een drempelbedrag is ingesteld om aanspraak te kunnen maken op schadeloosstelling.
Waar Beemster zich gevrijwaard zag van grootschalige windturbineparken door deze niet meer op land toe te staan is dit inmiddels ook weer op de agenda gezet, voor BPP blijft onverkort van kracht: geen grootschalige windmolenparken in de polder. Aantasting van het open landschap en een hypothecaire claim op volgende generaties kunnen we niet toestaan.
Het uitblijven van de PAS maakt dat agrarische ondernemers nog altijd niet weten waar zij aan toe zijn als we spreken over uitbreiding. De rechtsgeldigheid van verleende vergunningen maakt onzeker en weerhoud ondernemers, veelal gezinsbedrijven, om die investering te doen om te kunnen anticiperen op de voedselmarkt. Zelfs nu lopende bouwprojecten zouden per 01-2015 in een nieuwe vergunningsprocedure kunnen belanden.

Buurgemeenten

Ook vraagt BPP aandacht voor onze buurgemeenten in de noordkop met o.a. ontwikkelingen rond Agriport en westwaarts met de nieuw te vormen gemeente groot Alkmaar. Om aan te geven dat Beemster open staat voor contacten en initiatieven zou de aanleg van een voetgangersbrug aan de kop van de Hobrederweg, zoals recent door BPP verzocht, over de ringvaart naar de Eilandspolder een symbool zijn om zowel op economisch als op toeristisch gebied de samenwerking te zoeken met onze buren. Ook verkeersstromen en het OV zijn hier onderdeel van.
T.a.v. een gemeentelijke monumentenbeleid is BPP zeer terughoudend, rondkijkend in de polder zien we dat onze inwoners zich goed bewust zijn van zijn/haar omgeving en niet opgezadeld willen worden met nog meer regelgeving en kostenverhogende regels en beperkingen. De toegezegde limitatieve lijst gemeentelijke monumenten, vooruitlopend op eventueel te ontwikkelingen beleid, is voor BPP leidend of dit beleid er dient te komen.
De regionalisering van de brandweer heeft zijn uitwerking op de organisatie in zijn totaal. De waardering voor het voormalige korps Brandweer Beemster blijft voor BPP overeind en wij hopen de goede contacten nog vele jaren te kunnen voortzetten.
De in ruime mate aanwezige vrijwilligers in onze polder, binnen maar zeker ook buiten organisaties, verdienen respect en maken een leefbare en duurzame gemeenschap.

Woningbouwplannen
De uitspraak van de RvS inzake de woningbouwplannen in Zuidoostbeemster doet recht aan de jarenlange planvorming om de Nieuw Tuinderij tot een succes te maken. Met deze uitspraak zullen de nog vast te stellen postzegelbestemmingsplannen in de nabije toekomst kunnen worden gerealiseerd. Ook tijdens de recent gehouden verkoopmanifestatie woningen 4e kwadrant Middenbeemster was de lust tot kopen bijzonder groot dit geeft eens te meer aan dat we nog altijd te maken hebben met een grote behoefte aan betaalbare starters, maar ook het duurdere segment, woningen.

In april 2015 gaat burgemeester de hr. Brinkman ons gemeentebestuur verlaten als 1e burger, de ingezette benoemingsprocedure nieuwe burgemeester is met de recent door de raad vastgestelde profielschets een enorme uitdaging. Met de woorden uitgesproken door de Commissaris van Koning de hr. Remkes, “We zullen een eendrachtige poging doen om deze mooie gemeente aan een burgemeester te helpen”
Dank voor uw aandacht,
Beemster Polder Partij

Omhoog