Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Na de verkiezingsuitslag en
de vorming van nieuw College van B & W
Woorden van afscheid voor wethouders  Jan Klaver en Jos Dings

Uitgesproken door fractievoorzitter
Nico de Lange op 15 april 2014

Voorzitter, aanwezigen,

Als kersverse nestor van de raad van Beemster besef ik mij dat het, hoe klein die rol ook is, toch een taakje is. Daarbij gaan mijn gedachten naar diegene die dit al gedurende langere tijd op zich nam en daar niet de eer voor heeft gekregen die hem toekomt. Wout, namens de raad alsnog dank voor het vervullen van die taak.

 

Woorden ten afscheid van de wethouder J. Klaver

Beste Jan
jij bent vanaf 2006 wethouder namens de VVD eerst met Mia Ruys en Han Hefting en in de periode van 2010 tot 2014 samen met Jos Dings en opnieuw Han.
Met als voorzitter van het college burgemeester Brinkman de laatste periode met uitsluitend mannen. Dit is voor zover ik mij kan herinneren al heel lang niet meer voorgekomen en is in de komende periode opnieuw niet aan de orde. (Het is goed te weten dat de gemeentesecretaris met bijstand aan het college altijd in de buurt was)

Voor de continuïteit en stabiliteit van bestuur is dit geen probleem geweest deze bestuurlijke rust ervaren we als een groot goed, dat is in omliggende gemeenten vaak anders.
Jou taak als wethouder door de jaren heen was door de benodigde flexibiliteit vaak stevig en soms lastig. Waren het niet de wettelijke beperkingen dan was het de raad wel die je soms het vuur aan de schenen heeft gelegd. De portefeuilles waren er dan ook naar. Daar was financiën met de opdracht zuinig en tegelijkertijd niet krenterig te zijn. Wanneer er weer een bezuiniging door het rijk werd aangekondigd ging bij jou de kluis, met argumenten, vaak op slot. Elementen als Weerstandvermogen, algemene reserve, NUON gelden, BTW compensatiefonds en  subsidieplafond maar ook inzet op nieuw beleid, prima maar het mag niet teveel kosten.

Dan nog de dossiers Vastgoed en accommodatiebeleid, Bibliotheek en Muziekschool, Onderwijs, met nog vers in het geheugen de sluiting van basisschool de Bonte Klaver.
Het GVVP, wel in de steigers maar niet kunnen afronden. Je beschikte over grote kennis van de verschillende dossiers, toch zal het je soms slapeloze nachten hebben bezorgd, met een standvastigheid soms grenzend aan een portie gezonde koppigheid, maar altijd met in gedachten de “zaak Beemster” die je op adequate en zorgzame wijze behandelde.
Waarvoor dank namens de raad en we hopen je nog vaak met je echtgenote hier in dit huis terug te zien.

Woorden ten afscheid van de wethouder J. Dings

Beste Jos,
Ook jij neemt afscheid en dat al na een periode van 4 jaar.
Je nam plaats in het college tijdens een periode vol onzekerheden en verandering.
Onzekerheden door voortdurende beperkingen in met name het sociale domein waar nu nog altijd geen duidelijk zichtbare taakstelling is voor gemeenten op financiële en wettelijke basis.

Verandering in de organisatie die op stapel stond met afbouw van de samenwerking met de drie omliggende gemeenten en vooruitlopend op de ingangsdatum ambtelijke samenwerking, dit jaar op 01 januari, waarvan de afdeling Sociale zaken al een jaar eerder succesvol van start is gegaan.

Je netwerk en deskundigheid m.b.t. de drie decentralisaties heeft een basis gelegd aan wat tot nu is bereikt maar het zal nog zeker enkele jaren duren voordat de definitieve structuur op orde is. Veel zal afhangen van de uiteindelijke wettelijke besluitvorming en de beschikbare financiën.
En pas dan zal blijken of gemeenten haar taak naar behoren kunnen vervullen met behoud van de benodigde kwaliteit en aandacht voor hen die zorg behoeven.
Geheel anders is het gegaan met het beleid t.a.v. de speelplekken dit lang lopende dossier zal je hoofdbrekens hebben gekost maar door plaatsing van eerder verwijderde speeltoestellen is er resultaat bereikt en de nog in te richten voorzieningen zitten in een traject met uitzicht.
Als portefeuillehouder economie is er in de contacten met de vereniging Beemster Ondernemer in deze periode meer structuur gekomen door periodieke contacten tussen beiden maar ook door meer initiatief vanuit de vereniging zelf.
De duurzaamheids agenda is door wettelijke bepalingen op met name bouwprojecten een afnemende gemeentelijke taak maar je inzet en ambitie op de lokale bronnen verdient een vervolg waar mogelijk.
Jos, namens de raad dank voor je inzet in de afgelopen 4 jaar en we hopen op een goede samenwerking in de komende periode als collega in de raad van Beemster.

Namens de raad van Beemster.
Nico de Lange.