Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

Aan de inwoners van Beemster 

“Alles is anders” Al decennialang konden we alle Beemsterlingen vanaf deze plek een mooie zomer en een fantastische Beemster Feestweek toewensen. Voor alle doelgroepen van jong tot oud krijgt deze zomer een “andere” invulling. Toch vindt ieder zijn weg en vermaak en door de beperkingen in ieders belang lijkt het ook anders te kunnen. Nieuwe kansen om jongeren te laten ontdekken en een beetje meer aandacht voor ouderen om de eenzaamheid te beperken. 

Ook een mooie gelegenheid om de bestuurlijke activiteiten voor het voetlicht te brengen. In de onvermijdelijke route op weg naar de fusie met de stad ligt er een enorme uitdaging om de voorwaarden waaronder het platteland en de stad worden verbonden. Vanaf het moment dat definitief is besloten en er geen weg terug meer is heeft de Beemster Polder Partij (BPP) de blik op de stad gericht. Er zijn vele contacten met collega partijen in Purmerend en op de recent gehouden ledenvergadering BPP zijn de wensen uitgesproken. 

Dan de agenda voor de periode tot de fusiedatum op 1 januari 2022. Om te komen tot goed geborgde afspraken zullen we nog veel onderwerpen moeten bespreken en besluiten nemen. Voor de gerezen problemen in het buitengebied rond de vergunningverlening in de agrarische sector is het van groot belang dat er vaart gemaakt wordt met het actualiseren van Bestemmingsplan Buitengebied 2012. Daarnaast is de Dorpontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster vastgesteld en kunnen de eerste uitwerkingen binnenkort aanvangen. De bouw van een nieuwe basisschool is daar speerpunt en het college heeft de opdracht van de raad gekregen dit in het 3e kwartaal 2020 adequaat op te pakken. De dorpsvisie Middenbeemster staat in de steigers en ook daar is verplaatsing van de Blauwe Morgenster naar de Keyser een 1e prioriteit geworden. Met als goede 2e huisvesting voor jongeren en ouderen met de mogelijkheid tot een Knarrenhof. 

In het verschiet en nog dit jaar op de agenda zijn de dorpsvisies voor de kleine kernen West en Noordbeemster dit zijn de volgende uitdagingen, zo streven wij ernaar om voor Noordbeemster een eigen bestemmingsplan te realiseren en dus los te weken van het buitengebied. Dit biedt op termijn ook meer kansen om de leefbaarheid een impuls te geven. In de West is de ontwikkeling rond het kerkgebouw een zorg en mogelijkheden tot wonen in dit monumentale gebouw zouden een geweldige impuls voor de leefbaarheid betekenen. Behoud van de voetbalvereniging en een goede toekomst voor de Kerckhaen als gemeenschapscentrum zijn onderwerp van gesprek. De Lourdesschool heeft bestaansrecht verworven en zal zich goed kunnen handhaven in deze kleine kern. 

De harmonisatie van belastingen en vaststellen van verordeningen zijn een continu proces en bepalen een groot deel van de agenda tot de fusiedatum. U ziet er is nog genoeg te doen en zowel bestuur als fractie van de BPP zullen alles in het werk stellen de overgang naar de stad tot een succes te maken en in welke rol uw belangenpartij terecht komt, wij laten het u zo spoedig mogelijk weten. 

Een mooie zomer voor u allen. Beemster Polder Partij www.beemsterpolderpartij.net 


Coronavirus

Wegens alle maatregelen tot beperking zijn er géén bijeenkomsten van de fractie Beemster Polder Partij tot nader order.
Noodzakelijke onderwerpen die agendering of besluitvorming behoeven zullen volgens de daarvoor bestaande protocollen worden opgepakt.
Heeft u vragen over welk onderwerp dan ook, u kunt altijd contact opnemen met een van de raadsleden via de web-site of rechtstreeks met de fractievoorzitter;
Nico de Lange mail: woud51@kpnplanet.nl of telefonisch; 06-53624147.
Heb goede moed, wij zijn er voor u! Bestuur en fractie Beemster Polder Partij.

De Polder samen met de Stad!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft Beemster Polder Partij ingezet op één grote regiogemeente met Purmerend als centrumgemeente zoals wij in 2008  voor ons zagen en wat als eerste stap heeft geleid tot de huidige ambtelijke samenwerking vanaf  2014. Onze inwoners hebben deze noodzakelijke opschaling op waarde beoordeeld door ons te steunen met in 2018 zelfs 46,7 % van de stemmen. In de periode na de verkiezingen hebben de partijen die nu de Beemster coalitie vormen blijk gegeven, door woord en daad, geen enkele boodschap te hebben aan de koers die een evenwichtige verhouding van stad en platteland op zou leveren. Met een inwoner aantal waarmee je tot de 16 grootste gemeenten in Nederland zou gaan behoren.
De fusietrein denderde voort met de burgemeester/ college op de bok. Zo is in september 2019 de voorlaatste stap gezet met het vaststellen van het Herindelingsontwerp en recent in februari 2020 de laatste stap, het Herindelingsadvies. Hiermee is de weg vrijgemaakt om per 1 januari 2022 te fuseren met de gemeente Purmerend.

Lees verder