Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Brief aan college: aanwijzingsbesluit Eilandspolder Natura-2000

Geacht college;

Tijdens de recent gehouden ledenvergadering van de BPP is besproken het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken een aanvang te maken met de beroepsprocedure aanwijzingsbesluiten 33 Natura 2000-gebieden.
Voortdurende vraagstelling van onze fractie met name rond de aanwijzing N-2000 gebied Eilandspolder nr.89, heeft geleid tot uw brief van 3 mei 2013 met als titel: Consequenties natuurbeleid Provincie Noord-Holland.
In deze brief wordt gesproken over de onduidelijkheid als het gaat over de vertraging rond de vaststelling van de gevolgen binnen de PAS (programmatige aanpak stikstof).
Beemster Polder Partij is niet gerust m.b.t. de gevolgen hiervan voor de bedrijvigheid in het algemeen en de agrarische sector in het bijzonder. Bedrijven in Beemster maken zich ernstig zorgen rond de uiteindelijke uitkomsten rond de PAS.
Gelezen de mogelijkheid om als belanghebbende, in uw geval gemeente Beemster, in beroep te gaan bij de Raad van State om de rechtstreekse gevolgen van de aanwijzing onder de aandacht te brengen;
            Verzoekt de Beemster Polder Partij namens haar leden beroep aan te tekenen bij de       
            Raad van State met als uitgangspunt dat zolang de PAS niet is vastgesteld de 
            gemeente Beemster het aanwijzingsbesluit bestrijd om de Eilandspolder nr. 89
            definitief aan te wijzen als Natura-2000 gebied.
            Dit is conform de eerder gemaakte procedure afspraken.

 

Namens Beemster Polder Partij;

D. Langerijs voorzitter.

Omhoog