Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Motie inzake N243

De raad van gemeente Beemster in vergadering bijeen op 28 februari 2012
overwegende, dat:

 1. De provincie Noordholland voornemens is om de N243, lokaal bekend in Beemster als de Schermerhornerweg qua wegprofiel op te waarderen, daarmee conform te maken aan de geldende richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg e.e.a om de  verkeersveiligheid voor de weggebruikers te vergroten.
 2. Daardoor een geleidelijke verkeerstoename van 14.000 naar 25.000 voertuigen per dag  na de reconstructie worden verwacht.
 3. De aanwonenden deze verbetering van de verkeersveiligheid ervaren als een grote bedreiging voor hun veiligheid om van en op hun erf te komen.
 4. De N244 als stroomweg juist bedoeld was om de grote verkeerstromen van west naar oost vice versa op te vangen maar door de extra lus bij de ringweg Alkmaar zijn aantrekkingskracht voor vlotte doorstroming heeft verloren.
 5. Dientengevolge automobilisten en veel vrachttransport de kortste route nemen via de N243 en daarmee het sluipverkeer door de polders bevordert.
 6. Er op termijn (4 jaar) een nieuwe oost –west verbinding ontstaat met de N23 tussen Alkmaar en Hoorn
 7. Drie hoofdverbindingen in de Oost west richting op nog geen 15 km uit elkaar te veel van het goede is.
 8. Daarmee de investeringen voor de reconstructie van de N243, behoudens enkele rotondes op gevaarlijke plaatsen, weggegooid geld is.
 9. Ook in de Schermer tot aan het college getwijfeld wordt aan het nut van deze reconstructie.
 10. Het beeld van deze rechte weg in het open landschap door deze reconstructie drastisch wordt verminkt door het verdwijnen van veel karakteristieke bomen, bruggen en streekeigen kenmerken.
 11. Lokale ondernemers hun werk niet meer kunnen doen en als zij zonder verkeersregelaars hun vee en producten uit de Eilandspolder halen/ brengen aansprakelijk zijn voor eventuele ongevallen.
 12. De toename van onveiligheid en fijnstof het wonen en werken op en langs deze weg onmogelijk maken en verpaupering van deze karakteristieke toegang van de Beemsterpolder tot gevolg heeft.

    
Besluit:

Het college op te dragen:

 1. Te bevorderen dat deze reconstructie wordt stilgelegd totdat  uit onderzoek de effecten van de aanleg van N23 en de verbeterde verbinding N244 heeft aangetoond dat deze maatregelen sociaal maatschappelijk verantwoord zijn
 2. Te bevorderen dat onderwijl een 60 km regime wordt toegepast om de veiligheid van het verkeer en de gezondheid van de bewoners te verzekeren
 3. Advies in te winnen bij het RCE over de voorgenomen ingrepen van de provincie NH.

en gaat over tot de orde van de dag.

Beemster 28 februari 2012

BPP                     PvdA                  VVD                  CDA                      D66

Omhoog