Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Algemene beschouwing n.a.v. de begroting 2013

Beemster 13-11-2012

Geachte inwoners, college, medewerkers, collega raadsleden en ieder dit leest.

“Ode aan de Beemsterling”
Hiermee openen wij deze terugblik en visie na een bijzonder jubileumjaar. Wij danken al diegenen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes daarvan.
Ongeveer 2000 vrijwilligers en met positieve bijdragen van vrijwel alle inwoners is Beemster op de kaart gezet. Dit verdient een collectieve beloning waarover straks meer.

De Polderfair heeft laten zien wat voor potentie in de Beemster aanwezig is. In een ambiance met koks en stylisten die toonden hoe je met producten uit eigen gebied voedsel op nadrukkelijke wijze onder de aandacht brengt. Veel gezinsbedrijven die have en goed hebben geshowd, soms door zeer jonge bedrijfsopvolgers. BPP is van mening dat dit een vervolg dient te krijgen en wil zich daar ook voor inzetten. Wij horen graag van het college wat haar ideeën daarover zijn en adviseren dan ook om in overleg te treden met de organisatie.
Dat het ter beschikking gestelde garantiekrediet voor de activiteiten in dit feestjaar voor een groot deel teruggestort kan worden in de algemene reserve is een goede zaak.

Naast de festiviteiten hebben ook andere zaken op de agenda gestaan die van groot belang zijn voor onze 400 jaar jonge polder. Het ordeningsprincipe is eeuwen grootschalige landbouw geweest, dit heeft geresulteerd in het nu nog steeds aanwezige open landschap. Daar zijn recent drie documenten voor vastgesteld die dit blijvend moeten borgen; Structuurvisie Beemstermaat, Omgevingsnota en het Bestemmingsplan Buitengebied 2012.

Nu komen we bij een minstens zo belangrijk onderwerp. Samenwerken en zelfstandigheid.
Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad heeft gekozen voor samenwerking met de centrumgemeente Purmerend. Naast het uitwerken van het contract op basis waarvan wij de komende jaren diensten inkopen bij Purmerend, is nu het invoegen van de Beemster ambtenaren in de Purmerendse organisatie het meest complexe en zorgvuldig uit te voeren deel van deze operatie. BPP ziet er op toe hoe de plus op het wettelijk vereiste sociaalplan wordt ingevuld. Werkbehoud is daarvan het allerbelangrijkste in deze tijd. Maar ook de nieuwe kansen in zo’n grote organisatie dienen te worden aangeboden aan de te plaatsen medewerkers.

Waar nu onze ambtenaren grote veranderingen ervaren zal ook het bestuur zich opnieuw moeten uitvinden. Wij zullen als raad ipv in maanden vooruit kijken nu minstens een jaar vooruit moeten denken. We zullen zaken eerder aan de orde dienen te stellen en weten dat ze vervolgens alleen planmatig opgepakt kunnen worden. Dat betekent kaders stellen en op hoofdlijnen besturen. Dat begint elke bestuursperiode met SMART geformuleerde afspraken.
Hoe kijken de overige fracties aan tegen de eisen die aan toekomstig bestuur zullen worden gesteld?

Kijkend naar het regeerakkoord is de schaal van samenwerking met Purmerend met totaal 90.000 inwoners in 2014 een goed startpunt. Het akkoord geeft aan dat niet enkel het fusiemodel als uitgangspunt wordt bedoeld. Het gaat erom of de taken die het rijk naar gemeenten overdragen, met voldoende bestuurs-en uitvoeringskracht kunnen worden opgepakt.

Wij als raad zullen dan ook niet alleen kritisch naar ons zelf moeten kijken maar ook naar onze partner Purmerend. Zij is geconfronteerd met complexe wetgeving; het is aan ons om te controleren dat zij deze goed uitvoert b.v. op het gebied van de jeugdzorg en de WMO.

Dit onderwerp zal nog regelmatig met al zijn consequenties op de agenda komen te staan; bijvoorbeeld vraagstukken over wat te doen met de lege ruimten in het gemeentehuis en hoe we de invulling van de loketfuncties gaan vormgeven.
Over deze en vele andere zaken wil BPP meedenken en wij zien uit naar de gevraagde rapportages.

Wat in dit jubileumjaar bij de BPP als een schok kwam was de sluiting van OBS de Bonte Klaver in Noordbeemster. Dat de raad dit als een donderslag bij heldere hemel heeft moeten ontvangen geeft aan dat de communicatie tussen schoolbestuur, Spoor, college en de gemeenteraad tekort is geschoten. De BPP vindt dit een zeer ernstige zaak die met het genomen besluit een onomkeerbare situatie op heeft geleverd. Het saldo is: ontevreden ouders en kinderen die van hun school afscheid hebben moeten nemen en de gemeenschap in algemene zin die haar belangrijkste voorziening verliest waardoor andere voorzieningen ook op de tocht zijn komen te staan in de kleine kern Noordbeemster. Er blijven daarom twee zaken te doen.
 1) Nagaan hoe dit heeft kunnen gebeuren en op basis van de uitkomsten afspraken te maken waardoor dit niet meer op deze wijze kan plaatsvinden in Beemster. De BPP vraagt het college te onderzoeken hoe de taken, rollen en verantwoordelijkheden liggen waar het het voorbestaan van een school betreft, daarover afspraken te maken met de betrokken partijen en de raad daarover te informeren zodat lering getrokken kan worden uit dit verlies.

 2) Het voortbestaan van de overige voorzieningen die plaats vinden in het schoolgebouw. Wij vragen het college daarbij breed te kijken om de leefbaarheid in deze kern te versterken. Denk daarbij ook aan het gewenste trapveldje, de overige gebouwen van het tankstation en de voormalige onderwijzerswoning of zelf een dependance voor een OBS of Bijzonder onderwijs. BPP moedigt de Dorpsraad aan met initiatieven te komen.
Het is daarom goed dat ook Middenbeemster nu haar Dorpsraad heeft waardoor in alle kernen een spreekbuis naar het gemeentebestuur aanwezig is.

Economische ontwikkelingen en Duurzaamheid.
Ondernemerschap en je toekomst in eigen hand nemen zullen hierbij in het oogspringende aspecten zijn. Denk daarbij aan de nieuwbouw van de CONO. Zij staat model voor een geweldig staaltje ondernemerschap waarmee vele agrarische gezinnen een gezonde toekomst behouden in deze coöperatieve organisatie. Ook de ontwikkeling bij firma van t Hek en het Welness center in fort Nekkerweg dienen hierbij genoemd, evenals als het initiatief van de stichting die met de recent verleende subsidie de Nachtegaal weer laat “zingen”. Dit alles laat zien hoe aan de kernwaarden “Openheid van Landschap” wordt gewerkt in combinatie met ontwikkelingen die de woon-werk en recreatie balans positief beïnvloeden. Feitelijk volgen zij daarmee het voorbeeld van de agrarische sector.  

Maar openheid van landschap is één, duurzaam is nu minstens zo belangrijk. Wat kunnen alle Beemsterlingen en lokale bedrijven betekenen als het om de overgang van fossiele brandstof naar leveranciers van vernieuwbare energie gaat? Beemster voorzag in de 17de eeuw de stad  Amsterdam van graan en melk. Kan zij deze rol ook waarmaken in dit tijdperk en de Metropool Amsterdam voorzien van energie uit vernieuwbare bronnen?

Vergeef me dat ik even weg droomde want er staan nog een paar zaken die dringend aandacht vragen.

Vitaliteit door ontwikkeling
Betaalbare en tot de verbeelding sprekende woningen voor onze jeugd. Het hoge prijsniveau verhindert starters zich in de polder blijvend te kunnen vestigen. Het aanbod zal dan ook bijzonder moeten zijn om die doelgroep te bereiken. Met de Beemster Compagnie gaat het niet om volume maar om onderscheidende kwaliteit. De nota duurzaamheid is hier een leidraad.
Ook de kernen Noord- en Westbeemster moeten we niet uit het oog verliezen als het om wonen gaat. Dat is misschien wel de belangrijkste les uit de Bonte Klaver. Geen ontwikkeling in de kleine kern, óók geen school meer in de toekomst. De vitaliteit van de kernen moet hier dus scherp in het oog worden gehouden.

De gemeentelijke financiën
De begroting voor 2013 is sluitend, het meerjaren perspectief laat positieve resultaten zien en de weerstandscapaciteit is uitstekend. De ombuigingen van de laatste jaren laten hun resultaat zien. We kunnen tegen een stootje nu Beemster zich meer richt op haar kernactiviteit en deze niet vermengt met waar bewoners zelf voor verantwoordelijk zijn, waren en blijven. Het tijdperk van structurele subsidiestromen is voorbij. De gemeente is geen Haarlemmerolie die je overal voor kan gebruiken en inzetten. Maar met deze ruimte zijn we wel in staat op Beemstermaat zorg te geven aan de inwoners die het echt nodig hebben en daarmee eigen accenten te geven in het beleid. Met deze ruimte kan Beemster zich onderscheidend opstellen. Dit vereist keuzes.
 
Dan nog terugkomend op de collectieve beloning zoals eerder genoemd.
BPP wil voor 2013 geen verhoging van de belastingen doorvoeren. Ook geen inflatiecorrectie. Wij hopen daarmee de vicieuze cirkel te doorbreken van een overheid die haar mate van     ‘uit control zijn’ met inflatiecorrectie wegmasseert. Het laat ook zien dat samenwerken loont.
Dit slaat een gat van ongeveer € 35.000,- in de begroting van 2013.
 Dit bedrag willen wij inzetten vanuit het restant garantiekrediet Beemster-400.
 
Tot slot bedanken wij allen die in het afgelopen jaar zijn of haar bijdragen hebben verleend, in het bijzonder de ambtelijke organisatie, aan een veilige toekomstbestendige zelfstandige gemeente Beemster.

Namens Beemster Polder Partij,
Nico de Lange fractievoorzitter.

Omhoog