Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Motie speelplekken West- en Middenbeemster
september 2011

 

N.a.v. reacties  van bewoners van de Torenstraat en een berichtje op de gemeentepagina in de Binnendijks over het verwijderen van afgekeurde speeltoestellen waar i.v.m. geen budget voor nieuwe toestellen hebben wij dit tijdens het fractie overleg besproken. Dit zou betekenen dat in de Torenstraat alleen de wipveer over bleef. Maar er ook op 4 speelveldjes in Middenbeemster minder gespeeld zou kunnen worden.

Hierop besloten wij informatie te vragen aan wethouder J. Dings tijdens de commissie vergadering. Deze gaf aan dat div. speeltoestellen afgekeurd waren en dat er op dit moment geen budget is om nieuwe speeltoestellen aan te schaffen. Hiervoor is op dit moment geen beleidsplan. Deze zou medio 2012 geschreven worden. De uitvoering hiervan moeten we dan nog maar zien.
De B.P.P. gaf daarop aan hiervoor budget vrij te willen maken.
Daarom besloten we een motie in te dienen tijdens de Raadsvergadering van 27 september.

Raadsvergadering van: 27 september 2011

Motie vreemd aan de orde van de dag.

Onderwerp: voorstel tot behouden van 3 speelplekken.

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.
Overwegende, dat de overbruggingsperiode tot het nieuwe speelvoorzieningenbeleid, verwacht in 2012, groot effect zal hebben op de speelmogelijkheden in Beemster, en daarom vraagt om extra budget.


Draagt het college op: om te komen met een voorstel waarin budget wordt gevraagd aan de gemeenteraad zodat 3 van de 5 speelplekken met speeltoestellen in de huidige omvang kunnen blijven bestaan, door middel van herstel of vervanging. Het gaat om de speelplek in Westbeemster en 2 in Middenbeemster. Waarbij in overleg met omwonenden gekeken wordt wat hierbij hun inzet zal/kan zijn.

 

Voordat de motie werd ingediend is er bij de andere partijen gepolst hoe zij hierin stonden. De reacties waren over het algemeen dat ze liever het speelvoorzieningen-beleidsplan wilde afwachten ( 1e kwartaal 2012) en hiervoor geen geld wilden vrijmaken.

Dinsdag 27 september aan het einde van de raadsvergadering hebben wij de motie toch ingediend. Rona hield een goed betoog maar de reactie van de andere partijen bleef hetzelfde.  Al gaven ze wel aan het een sympathieke motie te vinden en mogelijk het beleidsplan naar voren te willen halen. Maar er moest eerst beleid zijn voordat er nieuwe speeltoestellen geplaatst kunnen worden.  Wethouder J. Dings gaf aan evt. wel te willen kijken of voor de Torenstraat in de West een uitzondering gemaakt kon worden omdat daar wel een hele schrale situatie zou ontstaan. Mogelijk dat daar niet gewacht wordt op het  te schrijven speelvoorzieningenbeleidsplan. Maar dit eerder weer aangevuld wordt met speeltoestellen. De motie werd niet aangenomen.

Toch hopen wij dat we aan het college van Burgemeester en wethouders, de andere partijen en de bevolking van de Beemster een signaal hebben kunnen afgeven.
Wij willen de jeugd laten spelen evt. met inzet van burgers en voor dit soort zaken kritisch kijken naar de begroting of zelfs het recht van de raad op budgetrecht van de algemene reserve.  De motie is niet voor niets geweest er is toegezegd te kijken naar een oplossing voor de Torenstraat in de Westbeemster.

 

Barbara Jonk-de Lange
Fractieassistent
Zie terug via: http://gemeentebestuur.beemster.net/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/27-september/22:00
Punt 10 van de agenda

Omhoog