Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Motie

Raadsvergadering van:                      17-02-2011
Behorende bij agendapunt:                Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp:                                      Natura2000 Concept beheerplan Eilandspolder

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.

Overwegende, dat

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in de zomer van 2011 het ontwerp beheerplan Eilandspolder, dat nu ter consultatie ligt, vaststellen.

Zij daarbij op de hoogte moeten zijn van het gebrek aan lokaal politiek draagvlak voor dit beheerplan en dat geldt met name voor het onderdeel behoud van 0,21 Ha veenmosrietland in de Eilandspolder-Oost.

De gemeenteraad van Beemster van mening is dat deze doelstelling niet ‘haalbaar en betaalbaar’ is en dat de beheermaatregelen voor het behoud van deze kleine oppervlakte veenmosrietland de ontwikkeling van duizenden omliggende hectares, specifiek voor het agrarisch productiegebied en andere ontwikkelingen binnen de gemeente Beemster, onevenredig zwaar beperkt.

Verzoekt het college

  1. deze motie aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te zenden met het verzoek hier goede nota van te nemen;
  2. deze motie ter ondersteuning aan de raden van Graft-De Rijp en Schermer te zenden met het verzoek hun reactie kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

En gaan over tot de orde van de dag.

 

De fractie(s) van:                    BPP     
Namen hier invullen

 

Handtekeningen

Omhoog