Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

Boeren, Burgers en Buitenlui

Voorontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied 2011
“Wonen in bijgebouwen”

In de Binnendijks van 16 april 2011 heeft u op de gemeentelijke pagina een oproep kunnen lezen om “bedenkingen of zienswijzen” in te brengen ten aanzien van  het (concept) Voorontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied 2011
Hoewel duidelijk geformuleerd vragen wij toch nog extra aandacht voor dit belangrijke document.
Het beslist over activiteiten, vernieuwing of juist afbouw van welke bezigheid dan ook, op erven, bouwvlakken of verdere inrichting van het landelijk gebied van onze mooie polder.
De vaststelling zal eind dit jaar, na instemming van de provincie, gelden voor de komende 10 jaar.
In de provinciale Structuurvisie, welke is vastgesteld in juni 2010, is het buitengebied van Beemster aangewezen als:  “Agrarisch” met Waarde Cultuur historie (WR-C) en Waarde Archeologie  (WR-A).
Deze benaming is opgelegd door de provincie op aangeven van het Rijk. (Rijksbeleid).
BPP is van mening dat ondanks de opgelegde “beperking” er nog voldoende mogelijkheden zijn om de economische belangen van het Buitengebied te waarborgen.
Naast de beperkingen zijn er ook kansen.
Wanneer je door de polder loopt, fietst of rijdt en je hebt oog voor detail zie je dat er op verschillende locaties ontwikkelingen plaatsvinden op erven en bouwvlakken.
Dit varieert van schaalvergrotende agrarische ondernemers die tot 1.5 ha, en bij uitzondering gevallen zelfs tot 2 ha  bouwvlak, uitbreiden met b.v. zorgfuncties en Bed & Boterham faciliteit. Ook zijn er kleinschalige ambachtelijke functies.

Ook kunt u reageren op de oproep “Wonen in bijgebouwen” in dezelfde Binnendijks de daarvoor geldende procedure kan u op weg helpen om woonfuncties in bijgebouwen in het buitengebied te reguleren. Uitgangspunt is hierbij het Bouwbesluit dit in relatie tot veiligheid.
Terug naar het Bestemmingsplan, als u al enige tijd met plannen loopt om iets toe te voegen aan inkomen of een hobbymatige activiteit wilt ontplooien waar een vergunning aan gekoppeld zou kunnen zijn, is dit het moment om te anticiperen op de ter inzage legging van het Bestemmingsplan landelijk gebied.
Ook wanneer u bedrijfs beëindiging overweegt is het raadzaam nu reeds contact te leggen met afdeling Ruimtelijke Ordening & Milieu (ROM) op het gemeentehuis en u te laten informeren welke on- en mogelijkheden er zijn.
In veel gevallen “lift” u mee met de procedure vaststelling Bestemmingsplan  en voorkomt daarmee een aparte behandeling als een “postzegelplan” of  een  “projectprocedure”.
Uiteraard zijn onze raadsleden altijd bereikbaar om u op weg te helpen.

Namens fractie Beemster Polder Partij,
Nico de Lange fractievoorzitter, e-mail: woud51@kpnplanet.nl  of : 06-53624147.

Omhoog