Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Algemene Beschouwingen
n.a.v. de Kadernota 2012 Beemster Polder Partij

Geacht college, gemeentesecretaris, griffier, aanwezigen, collega raadsleden en zij die deze gemeenteraad bijeenkomst  volgen via internet.

In deze beschouwing staan wij stil bij twee zaken. De inhoud, zeg maar de bezuinigingen die centraal staan in de Kadernota, en het proces, de wijze waarop wij dit samen doen. In deze volgorde ga ik verder.

Bezuinigingen:
De voorliggende kadernota is voor de BPP verre van ambitieus genoeg om een vitale Beemster naar een gezond samenwerkingsverband te laten groeien. De BPP wil inzetten op blijvende zorg voor haar ingezetenen zonder te pamperen, op ontwikkeling met behoud van het goede en op vitaliteit door de jeugd kansen te geven zich hier blijvend te kunnen vestigen.
Om dat te realiseren, met in gedachten de voorgenomen decentralisering vanuit het rijk met of zonder middelen, zal Beemster nu proactief stappen moeten nemen. In die zin schijnt de zon nog steeds, laten we dan ook nú het dak in orde maken.
Het bezuinigingsniveau  van 600.000 euro, ingaande 2014, is te weinig en is te ver weg om onze financiën spoedig op orde te hebben. 
Kijkend naar de som van de genoemde tekorten in de periode 2010 tot 2015,  in totaal  € 1,5 miljoen, is het rekenkundig eenvoudig vast te stellen dat er minimaal  300.000 euro per jaar te weinig middelen zijn, dan wel te veel wordt uitgegeven. Dit nog afgezien van de mogelijkheden tot nieuw beleid. Hiervoor is nog minimaal  200.000 euro nodig om voornoemde jeugd de kans te geven zich blijvend te vestigen in de polder.  Dan is er nog niets gedaan aan de minimaal 15 euro per inwoner die de decentralisatie ons kan gaan kosten met de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, (WWV) die de huidige bijstand, Wajong en WSW gaat vervangen.

Wij stellen nadrukkelijk onze visie over wat we wel, en wat we niet meer willen in Beemster.
Maak plannen voor structureel nieuw beleid: bezuinig doortastender en benut incidentele kansen:

 • Werk doelgericht en haal de bezuinigingen naar voren om sneller uit de rode cijfers te zijn.
 • Anticipeer op de komende gevolgen van de Wet Werken naar Vermogen, met name  denken wij aan een goede samenwerking met Baanstede ten aanzien van reïntegratie naar werk.
 • Creëer  kansen voor starters en jonge gezinnen door het bouwen van geschikte woningen en het verstrekken van leningen aan deze doelgroep. Ben je spaarzaam en actief dan spaart Beemster ook voor jou.
 • Beloon initiatieven van stichtingen en verenigingen, wij adviseren u in gesprek te gaan met besturen met een toekomstvisie op het gebied van gebruik accommodaties en mogelijke samenwerking. Denk hierbij aan de activiteiten van BeeJee onder te brengen bij Onder de Linden. BPP adviseert het college in contact te treden met het stichtingsbestuur, zij beschikken over een beleidsintentie voor de periode tot 2014 welke als handvat kan dienen.
 • Maak werk van het voorgenomen onderzoek doortrekken randweg NW kwadrant.
 • Samenwerking en bundeling van expertise tussen sportverenigingen stimuleren, om de gemeentebemoeienis te beperken.
 • Tenslotte: Als een kwart (!!) van onze WOZ inkomsten aan het vervoer van leerlingen wordt gespendeerd, verwachten wij veel van de ingeslagen weg ten aanzien van creatievere oplossingen zoals het bestaansrecht van kleine scholen en de relatie met het juniorcollege.

Om voorgaande mogelijk te maken moet er natuurlijk geld binnenkomen, om de begroting zo spoedig mogelijk weer sluitend te krijgen.
Wij willen het volgende structureel bestaand beleid stapsgewijs schrappen:

 • Zo spoedig mogelijk stoppen met Stichting Welsaen.
 • Vastgoed beheer gemeentelijke gebouwen kosten neutraal of anders afstoten. Hier denken wij bijvoorbeeld aan een bibliotheek met multifunctioneel gebruik, zodat de gedane uitgaven hierop kunnen worden terugverdiend.
 • Maak werk van de herstructurering van de gemeentewerf.
 • Versneld afbouwen van het ‘pamperende’ subsidiebeleid net als het subsidiëren van  individueel muziekonderwijs.
 • Maak een eerste stap met een nieuwe kwaliteitsnorm voor groenonderhoud in het jaar 2012.
 • Kermis/ feestweek kostendekkend maken.
 • Benut de vele kleine posten die uit de verschillende bezuinigingsscenario’s en het laatste verkiezingsdebat in 2010 zijn voortgekomen.

Op deze punten kunnen al in 2012 aanzienlijke bezuinigingen worden gerealiseerd, wij verwachten dan ook van het college dat hierop wordt ingezet.
BPP wil niet interen op de ambtelijke formatie en de dienstverlening in ons eigen huis, om alle taken naar behoren uit te kunnen blijven uitvoeren en ook om een goede onderhandelingspositie in het kader van  de voorgenomen ambtelijke samenwerking te behouden.

Het proces:
Zoals tijdens de voorbereiding op de kadernota is gebleken denken partijen weg te kunnen kruipen in deze tijd of actie te voeren voor hun deel belang.
De BPP heeft bij de totstandkoming van deze coalitie duidelijk aangegeven met die partijen te willen samenwerken die hun nek uitsteken en over hun eigen schaduw heen stappen. Dat is wel ervaren met de huidige coalitie partners, maar onvoldoende met de oppositie.
Wij verwachten van alle partijen initiatieven inclusief onszelf. Of het nu gaat over bouwen in eigen beheer of visie en inzicht in ontwikkeling in de structuurvisie of duidelijke stellingname in discussie zoals bij de scenario’s. Maar stil zitten aan de kant is er niet bij. En nog minder, actiegroepachtig traineren waardoor de ontwikkeling in de polder wordt gefrustreerd of ambtelijk/ juridisch verlamd.
De raad maakt keuzes. Genomen besluiten worden voortvarend opgepakt. De brede discussie heeft vaak langdurig plaatsgevonden en nú gaan we het doen!

Een goed luisteraar heeft begrepen dat de BPP wil investeren in nieuw beleid, en tegelijkertijd terugtrekken uit andere posten. De BPP wil ruimte voor ontwikkeling, een open polder voor iedereen, vitaliteit, jeugd die zich thuis voelt en kansen voor ondernemers. Deze aspecten doen ook recht aan de dynamiek en creativiteit van Beemster. Want er zit genoeg creativiteit in de polder  benut deze!

College, wij achten u een goed luisteraar. Kunt u de opdrachten uit deze beschouwing gebruiken, en dan de bezuinigingen voor het jaar 2012 op een andere manier vormgeven dan de kadernota op dit moment voorstaat? Hoe gaat u met deze opdracht om?                                                                                                                              Ik dank u voor uw aandacht.

Namens fractie Beemster Polder Partij,
Nico de Lange fractievoorzitter.

 

Omhoog