Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

Jaarvergadering op maandag 9 mei


Secretariaat
M.W. Bakker
Daalderswoud 2
1474 JH Oosthuizen
Tel: 0299 401868

Oosthuizen, 20 april 2011

Betreft: jaarvergadering

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 09 mei a.s. om 20.00 uur in Clubhuis Halfweg (Golfbaan Vrederust) te Middenbeemster.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel verslag+ kascommissie
  a. Benoeming nieuw lid kascommissie
  b. BesprekencontributieverhogingmetE10.00ivmverkiezingsfonds
 6. Bestuursverkiezing-. Het bestuur stelt de volgende kandidate voor:
  Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg.
  Tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend.
 7. Fractieverslag
 8. Verslag wethouder
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting

Het Bestuur

Notulen najaarsvergadering 6 december 2010
in de Kerckhaen te Westbeemster
Aanwezig; 20 personen alle raadsleden, fractieleden, wethouder + leden afbericht: Evalien de Lange, familie de Lange, Hetty Uitentuis, Erny vd Kleut, Jan Bark

Opening
Voorzitter heet een ieder van harte welkom. Het zal moeilijk worden om de Beemster zelfstandig te houden mede door de bezuinigingen van het Rijk. Hopelijk komen we snel tot een samenwerkingsverband met de omliggende gemeenten. Het plan de Nieuwe Tuinderij in de Zuidoostbeemster ziet er goed uit. In Middenbeemster vordert het nieuwe plan.

Notulen
Jan Uitentuis vraagt zich af of het bestuur nog iets heeft gedaan met de verhoging van de contributie ten behoeve van de verkiezingen. Het bestuur zal zich hier over buigen, misschien een verhoging van C 10.00 p lid. Dit zal op de jaarvergadering aan de orde komen. Notulen worden goedgekeurd.

ingekomen stukken en mededelingen
Nico wilt een extra punt toevoegen aan de agenda, namelijk de website van de BPP.

Samenwerking met andere gemeenten
Er is een commissie ambtelijke samenwerking opgericht. Deze commissie bestaat uit 1 lid van iedere fractie + gemeente secretaris + griffier. Omliggende gemeenten, Graft de Rijp, Wormerland, Zeevang, Schermer en Waterland hebben uitnodiging ontvangen tot samenwerking. Purmerend heeft inmiddels toenadering gezocht, zij heeft veel expertise in huis. De hoop is om op deze wijze tot 1 grote ambtelijke samenwerking te komen. Wim Duin noemt de slechte financiële situatie van Graft de Rijp. Leo noemt de situatie zorgelijk.

Er zal een conferentie komen over de mogelijke samenwerking tussen de gemeenten. in het zuiden van het land zijn een aantal gemeenten zelfstandig gebleven. Fuseren hoeft niet altijd een besparing te zijn. Op dit moment worden eventuele samenwerkingsverbanden onderzocht, het moet voor 2014 afgerond zijn, het liefst zelfs voor 2012

Bestemmingsplan landelijk gebied
In februari wordt het in de commissie besproken. Dick spreekt zijn zorgen uit over het omzetten van agrarisch naar woonbestemming. Er zouden daardoor meer klachten richting agrariërs kunnen ontstaan. Indien de woningen/boerderijen worden omgezet in plattelandswoningen dan mogen de bewoners minder klagen.

Bezuinigingen
Werkgroep Bezuinigingen is opgericht. Deze werkgroep zal voorstellen doen met als doel in 2014 een financieel gezonde polder. Er wordt in 3 stappen gewerkt: wat zijn de knelpunten, hieruit komen diverse scenario's naar voren, deze zullen met oplossingen worden aangeboden aan de raad.

Samenwerking met de andere partijen
Het is duidelijk dat de BPP de kar trekt. Nico had meer verwacht van de samenwerking met de coalitiegenoten. iedere partij heeft zijn eigen werkwijze

Nieuwbouw Zuidoostbeemster
Het plan de Nieuwe Tuinderij ziet er goed uit. Klaas Brand vraag hoe het met het zwembadterrein zit.

Alles is op de lange baan geschoven. Tevens wordt gekeken of er in de oude lagere school een aantal voordelige woningen gecreëerd kunnen worden.

Kader cursus
De vorige kadercursus was een succes. Tijdens de cursus staat de relatie tussen wethiuder/fractie/bestuur centraal en wat is de werkwijze van deze functies. De cursus opstarten najaar 2011 en afronden voor verkiezingen 2014. Actie: open brief in binnendijks naar de burgers Tevens brief onder de leden verspreiden om interesse te peilen voor deze cursus.

Verslag Wethouder
Han bevalt het nieuwe college uitstekend. Zeer te spreken over de werkwijze van Jos Dings. Hij gaat in op een aantal lopende zaken zoals bouwplan Cono.

Voor de zomer dient het nieuwe bestemmingsplan in de raad te komen. Agrarische ontwikkeling + openlandschap behouden.

Fractieverslag
Aan de orde geweest het afgelopen half jaar:

 • Nieuw vergaderstructuur
 • Loonbedrijf Koning naar de Middenweg
 • Inventarisatie wonen in bijgebouwen
 • Structuurvisie provincie is vastgesteld
  Grip houden op investeringszin agrariërs
 • Kadernota 2011 behandeld
 • Problemen geluidsschermen A7
 • Erfinrichting des Beemsters
 • Coalitie heeft begroting goedgekeurd
 • Ganzenbestrijding
 • Sloop aula in Middenbeemster is besproken. College heeft sloopvergunning verleend

Website BPP
Het is lastig om deze actueel te houden. Er moet iemand zijn, die de verslagen maakt en op de website plaatst, iemand met kennis van websitebouw + iemand uit het bestuur, die de verslagen up to date houdt.
Actie bestuur: geschikte persoon hiervoor vinden.

Rondvraag

 • Loek Konijn, de bewoners van de Oosthuizerweg zijn uitgenodigd door de provincie voor een bijeenkomst. Nieuwe school in Middenbeemster, is het niet verstandig om eerst zelf de financiële situatie onder controle te hebben alvorens aan een nieuw project te beginnen. Nico geeft aan dat het een vraag vanuit Purmerend is geweest, er zal een onderzoek naar gestart worden.
 • Barbara Jonk-de Lange voelt zich thuis bij de BPP
 • Nico zal een advertentie plaatsen voor 2011
 • Rona voelt zich ook thuis bij de BPP, inmiddels heeft ze diverse rondleidingen, presentaties gehad en een voorlichtingsavond van Natura bijgewoond.
 • Han mededeling: minister van Verkeer, allerlei zaken worden doorgezet, goed nieuws
 • Tineke, complimenten aan Rona en Barbara, zo actief opstellen, applaus
 • Dhr. Doodeman, noemt het zware vrachtverkeer langs de Jisperweg, het verkeer van de lnsulinde hoort een andere route te nemen, dit gebeurt in de praktijk niet. Nico, bel naar de Cono als hun wagens te hard rijden.
 • Roet: agrariers rijden ook hard. De snelheidspalen staan op verkeerde plekken. Bijeenkomsten dorpskernen, word er wat met het dorpsontwikkelingsplan gedaan? Nico, dorpsraad moet het voortouw nemen, bestuur dorpsraad mag actiever worden.

Voorzitter sluit de vergadering.


Omhoog