Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 Visie op landbouw in nieuw planologisch tijdperk

 

Aan de gemeenteraad van Beemster                                                            9 augustus 2010

                                             
Dit initiatiefvoorstel wordt u aangeboden door de Beemster Polder Partij en is mede tot stand gekomen met de agrarische sector. Zij dient ter bepaling van een gemeenschappelijke visie voor het landelijk gebied en kan als zodanig dienen als uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan.

1   Visie op landbouw in een nieuw planologisch tijdperk

Aanleiding
De aanleiding voor dit initiatief is dat in de planologie er een wending plaatsvindt, van agrarisch productiegebied, naar een gebied met gecombineerde landbouw.

Inleiding
Landbouw bepaalde de koers van de planologie sinds het ontstaan. Het landschap dat we nu kennen en waarderen is een onbedoeld bijproduct van een zich ontwikkelende sector die handelde naar economische en technische mogelijkheden (Bieleman).

Nu is in de provinciale structuurvisie Noord-Holland de koers verlegd en gaat alle aandacht naar landschap en cultuurhistorie, en is deze zelfs leidend in de ontwikkelingen. De sector moet zich richten op productie voor de stedeling en op verbreding.
Verontrusting wordt echter veroorzaakt door de beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie die gekoppeld is aan de provinciale structuurvisie. Daarin worden mogelijkheden geschapen voor ingrepen in het landschap onder de noemer van cultuurhistorie, met name in de Stellingzone. Deze trendmatige wijziging is niet zo zeer te wijten aan de status Werelderfgoed. Maar nog meer gekoppeld aan het Nationaal Landschap Laag Holland.

Rol van de landbouw
Zoals gezegd is al 400 jaar de landbouw gezichtsbepalend voor de Beemster. Sectoren kwamen en gingen, teelten werden geïntroduceerd en verdwenen weer. Er werd herverkaveld, kavels aangepast, peilen veranderd, bemalingen verbeterd enz. Allemaal ten behoeve van de ontwikkeling van de sector, met het landschap als onbedoeld nevenproduct.
De situatie op dit moment is dat we spreken van een goed ontwaterde vruchtbare grond welke zich leent voor alle denkbare teelten. Een gevarieerd aanbod van bedrijven in alle sectoren, allen grondgebonden.
De bedrijfsontwikkeling is vergelijkbaar met elk gebied in Nederland met vergelijkbare
productieomstandigheden. Kenmerkend voor de afgelopen 15 jaar is dat er circa 10 agrariërs vanuit de randstad zijn neergestreken die moesten vertrekken vanwege natuur, infrastructuur en woningbouw. Zij brachten een stuk vitaliteit mee (en geld). Zonder uitzondering kwamen zij hier vanwege positieve grondhouding van onze gemeente richting landbouw en de goede sociale cohesie.

Omhoog