Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Verslag najaarsledenvergadering Beemster Polder Partij op 6 december 2010 in 'De kerckhaen'

Opening
Voorzitter Dick Langerijs opende de vergadering, waarbij hij een compliment maakte voor de informatiefolder die huis aan huis verspreid was over 'De Nieuwe Tuinderij.' Ook het door college en raad ingeslagen pad om ambtelijke samenwerking met omliggende gemeentes werd geroemd.
Leo Schagen legt uit dat de gemeente Purmerend aangegeven heeft hiervoor mogelijkheden te zien. Maar deze adviseerde eerst bij omliggende groene gemeentes te inventariseren. Het is van belang om een maatschappelijk verantwoorde groene schil rond Purmerend te hebben, die goed beheerd wordt en dat dit ook sterke gemeentes moeten zijn. De raad heeft hiervoor een opdracht geformuleerd. Om aan voldoende bewonersaantallen te komen moet wel samenwerking gezocht worden met diverse gemeentes. Anders ben je al snel weer te klein.
Het mooie is, te kunnen zien dat college en raad hierin samen optrekken. Ook met de nieuwe landelijke politiek komt naar boven, dat dit niet vanuit de provincie geregeld moet worden, maar juist vanuit de gemeentes zelf.

Discussiestuk van de B.P.P. over gebruik agrarische bouwvlakken.
Helaas is de behandeling van dit discussiestuk totaal niet opgepakt door de andere partijen. Waarschijnlijk zal in februari 2011 het voorstel voor het bestemmingsplan landelijk gebied in de raadcommissie komen. Nico de Lange, factievoorzitter stelt voor dit eveneens aan de B.P.P. leden voor te leggen. Het verloop van het proces zal enige tijd in beslag nemen. Juist met dit discussiestuk hadden wij gehoopt die te kunnen korten. Het is van belang de vitaliteit en economie in de agrarische sector te behouden en te versterken.
De openheid van het landschap speelt eveneens een grote rol. Niet alleen kan beplanting op de perceelgrens grote problemen geven bij het open houden van de waterlopen. maar ook de productie van gewassen kan schade oplopen door beplanting. Hiervoor moet beleid gemaakt worden.

Bezuinigingen
Leo geeft uitleg over de werkgroep bezuinigingen. Deze werkgroep bestaat uit de coalitiepartijen die elk een lid hebben afgevaardigd. Samen met het college en de ambtenaren wordt gekeken waar de knelpunten zitten. Welke richting we als gemeente op willen en daarbij duidelijk te maken wat voor gemeente we willen zijn.

Zuidoostbeemster
De ontwikkelingen in Zuidoostbeemster gaan op dit moment hard. In het voorjaar van 2011 worden waarschijnlijk de eerste kavels uitgegeven en in september zal de 1e paal worden geslagen. Nadat een woningbouwcoöperatie zich terug heeft getrokken zullen de mogelijkheden van de plek van het oude buurthuis en school opnieuw bekeken worden.

Nieuwe fractieleden
Om de B.P.P. toekomst te geven moeten nieuwe fractieleden 'gekweekt' worden. Nico stelt voor na het succes van de vorige kadercursus in het najaar van 2011 te starten met een nieuwe cursus, waarin o.a. centraal zal staan de relatie tussen bestuur, raad en wethouder. Ook andere onderwerpen zullen aan bod komen.

Wethouder
Han Hefting geeft  aan, dat het nieuwe college fijn samenwerkt. Zijn portefeuille is zwaarder geworden, maar is nu wel meer een geheel. Het werken aan zaken waarin externe partijen tegenwerking geven moet je als wethouder toch draagvlak creëren. Het is goed om te werken aan nieuwe formules. Juist door eerst met diverse partijen om tafel te gaan kan je in een later stadium daarmee andere partijen voor zijn. Of zal je minder tegenstand hebben. Op deze wijze werken moest wennen maar het zal zeker zijn vruchten af werpen.

Leefbaarheid
Om de polder leefbaar te houden moet je ontwikkelen. Mogelijk dat het nieuwe kabinet hierin juist voor de Beemster nieuwe kansen/mogelijkheden biedt en die willen we graag oppakken.
Nico vertelt wat er het afgelopen half jaar gepasseerd is aan diversiteit aan zaken.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag komen diverse zaken aan bod, zoals de toename van vrachtverkeer in de Westbeemster op de Jisper -en Wormerweg en Rona vertelt welke informatie middagen/avonden de fractie afgelopen half jaar bezocht heeft.

Sluiting
Het was een vergadering met een mooie opkomst van leden, bestuur en fractie. In een fijne sfeer en plaats.
(persoonlijke zaken worden niet tijdens de vergadering besproken. Soms wel in brede zin maar nooit een geval apart!)

Barbara Jonk-de Lange

Omhoog