Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Verslag ingelaste raadsvergadering 11-juni 2009.

Deze ingelaste vergadering werd vooraf gegaan door een werkvergadering van de raad.
Eerst was er een presentatie verzorgd door de hr. Janse van de Bank Nederlandse Gemeenten die uitleg gaf over “risicomanagement”. Een interessante materie over hoe om te gaan met risico’s die je ook als gemeente loopt.

Daarna heeft de raad een keuze model bepaald over de mogelijkheden voor betaalbare starterswoningen. Het gekozen model zal verder worden uitgewerkt waarna het college met een voorstel naar de raad gaat. Dit komt in het najaar aan de orde via de commissie samenleving.

De openbare raadsvergadering
De raadsvergadering begon dit keerl om 19.00 uur. Ondanks het vroege tijdstip was de raadszaal goed gevuld mede door de onderwerpen die aan de orde kwamen. Na de reguliere agendapunten betrof dit:

Agendapunt 10:
Beschikbaar stellen krediet van € 306.000,- voor herinrichting ijsbaanterrein te Middenbeemster.
Dit was in een eerdere vergadering ook al aan de orde en daar er nog vele vragen open lagen is dit opnieuw geagendeerd. Het knelpunt was een asfalt verharding van 1500 m2 nabij het ijsclub gebouw. De 100 jarige ijsclub Bamestra had grote proplemen met de aanleg van deze verharding. Het zou een te grote invloed hebben op de ijskwaliteit met name door inwerking zonnestralen.
Een amendement voorstel van VVD, PvdA en BPP werd ingediend en direct daarop een motie van dezelfde drie partijen. De discussie die volgde had een hoog democratisch gehalte en wijze waarop het college het voorstel verdedigde, verdiende respect.
Toch wist wethouder Ruys de drie partijen niet te overtuigen.
Het amendement hield in de herinrichting ijsbaanterrein met noodzakelijke drainage en een gedeeltelijke grastegel verharding en enkele fitness toestellen.
De motie bepaalde, dat het college de opdracht kreeg om op het huidig handbalveld van de sv Beemster (asfalt) een openbaar speelterrein voor 12+ te realiseren en tevens te kijken wat de mogelijkheden zijn in de nabijheid hiervan een onderkomen te realiseren. Uiteindelijk sloot ook het CDA zich aan bij de motie zodat deze unaniem werd aangenomen.
Respect gaat uit naar de wijze waarop wethouder Ruys haar “verlies”accepteerde en gaat werken aan de uitkomst van de motie.

Agendapunt 11:
Verkoop aandelen NUON.
Hier was weinig discussie over. Het college had al eerder het besluit genomen om tot verkoop over te gaan. Overeengekomen is om de vrijkomende gelden (totaal € 4,8 miljoen) in te zetten op duurzaamheid. Voorstellen hieromtrent krijgen we t.z.t aangeboden.

Vragenronde:
Geluiddscherm langs de A7
In de vragenronde heb ik aandacht gevraagd voor het geluidsscherm langs de A-7 oostzijde. Opvallend is dat glaspanelen regelmatig scheuren vertonen en ook de verhoging van een materiaal is wat vuil aantrekt en moeilijk is schoon te houden.
Het college was hiervan op de hoogte en desgevraagd meldde zij dat de onkosten voor de wegbeheerder zijn. (Rijkswaterstaat).
Het antwoord van wethouder Klaver op de vraag of er bij de asfalterings werkzaamheden door het Hoogheemraadschap inzake inrichting 60 km Middenweg en Rijperweg ook rekening is gehouden met de weggedeelten vanaf de bebouwde kom borden tot aan de Bamestraweg en de Rotonde in Noordbeemster. (gemeente). was ontluisterend.
Al bij de inrichting van de Jisperweg destijds heb ik hiervoor aandacht gevraagd ook daar bleef een 40 tal meters afwijkend en daar zou lering uit worden getrokken.
En nota bene nog vermeld op de inloop middag voor deze herinrichting is er opnieuw geen aandacht aan besteed. De wethouder zal alsnog in contact treden met het HHNK om het weggedeelte van de gemeente alsnog mee te nemen.
In de commissie GZ van 16- juni zal hij dit terugkoppelen.

Voor het zomerreces is er nog een commissieronde op 16, 17 en 18 juni.
Voor de agenda zie de site van de gemeente, in ieder geval staat dinsdag 16 juni het vervolg van discussie rond de nieuwbouw naast de NH kerk op de agenda.
Het beloofd een interessante week te worden.

Nico de lange fractievoorzitter.
Voor vragen bel: 06-53624147 .
E-mail: woud51@kpnplanet.nl

Omhoog