Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
Resultaten kwaliteitstoets Beemster


De gemeenteraad van Beemster heeft het rapport Kwaliteitstoets gemeente Beemster op maandag 29 juni 2009 openbaar gemaakt. Belangrijke uitkomst van het rapport is dat er geen aanleiding is om vraagtekens te zetten bij het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Beemster op korte termijn. In het rapport worden zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de kwaliteit op een aantal onderdelen.

De aanbevelingen op korte termijn (0-4 jaar) richten zich ondermeer op het terugdringen van de kwetsbaarheid op operationeel niveau, de standaardisatie van werkprocessen en de (door)ontwikkeling van personeel. In relatie tot de werelderfgoedstatus worden aanbevelingen gedaan om ten behoeve van toerisme en werkgelegenheid deze beter te benutten. Verder wordt aanbevolen zorg te dragen voor handhaving van de tevredenheid van de Beemster burgers over de dienstverlening van de gemeente.

Voor de langere termijn wordt de gemeente Beemster ondermeer aanbevolen om, parallel aan het doorvoeren van verbeteringen in de gemeentelijke organisatie, de blik te verruimen. De gemeente Beemster kan de opgaven waar zij voor staat, op verschillende manieren realiseren. Duidelijk is dat de gemeente Beemster in ieder geval verdergaand moet samenwerken om de opgaven te realiseren. De vraag op welke wijze en hoe vergaand deze samenwerking gestalte moet krijgen, is een belangrijk punt van aandacht. Het rapport beveelt aan een aantal toekomstscenario’s verder te verkennen. Randvoorwaarde hierbij is het behoud van de kwaliteiten van de gemeente Beemster: de werelderfgoedstatus, de goede financiële situatie en de kwalitatief goede dienstverlening aan burgers.

Achtergronden
In december 2007 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten een ad-hoc commissie Kwaliteitstoets in te stellen. Deze commissie kreeg de opdracht een onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de gemeente Beemster in de volle breedte: op organisatorische-, financiële- en veiligheidsaspecten en op de tevredenheid van de inwoners van Beemster. Dit alles vanuit het perspectief een zelfstandige gemeente te willen blijven. Daarnaast was de opdracht te kijken naar de wijze waarop de Unesco Werelderfgoedstatus van invloed is op de zelfstandigheid van de gemeente.

Onderzoeksbureau Twynsta Gudde heeft in opdracht van de gemeente Beemster de kwaliteitstoets uitgevoerd op de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie van de gemeente Beemster.

Besluitvorming
In de raadsvergadering van 24 september 2009 vindt besluitvorming plaats over de aanbevelingen uit het rapport.
Het rapport staat gepubliceerd op de site van de Gemeente Beemster

Omhoog