Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 
Verslag commissie vergadering Grondgebied ZakeN
op 03-03-2009.n
                      

Door fractievoorzitter N. de Lange

Na afwikkeling van de vaste agendapunten en vaststellen van het verslag van de vergadering van 20 januari maakt portefeuillehouder de hr. Hefting bekend dat de aanvraag om te komen tot de oprichting van een hotel achter het Heerenhuis is ingediend na 01 juli 2008.
Deze aanvraag valt dus onder de nieuwe Wro en is daardoor bevoegdheid van de raad.
Dit is geheel volgens de wens van de BPP.
We zien een voorstel tegemoet.

Agendapunt 7:  Principeverzoek tot wijziging van de bestemming t.b.v. een meubelmakerij op perceel Zuiderweg 52a.
Dit voormalige agrarisch perceel (fruitbedrijf) is in gebruik als meubelmakerij.
De eigenaar dient dit principeverzoek in om de gedoogsituatie te legaliseren.
Op zich een reëel verzoek waar de BPP in het kader van Vrijkomende Agrarische Bebouwing geen moeite mee heeft.
Door deze bestemmingswijziging worden de voormalige agrarische loodsen benut voor andere activiteiten waardoor verpaupering kan worden voorkomen.
Het probleem doet zich voor, dat hier met een pennenstreek ook de illegale woning die in een van de loodsen is gevestigd zou worden gelegaliseerd. Daar waar altijd middels een bedrijfsplan dient te worden aangetoond dat dit noodzakelijk is. De aanvrager heeft de oorspronkelijke woning kadastraal afgescheiden en verkocht aan derden.

Voor BPP is dit onaanvaardbaar nog los van de bouwkundige eisen die gesteld worden aan woningen in het kader van het Bouwbesluit (o.a. veiligheid).
Ik bracht in herinnering een verzoek van vijf jaar terug om te inventariseren bewoning van bijgebouwen. Nog los van de planologische aspecten is hier ook de veiligheid mee bedoeld.
Het zal je maar gebeuren dat er een brandmelding is voor een schuurbrand en de brandweer wordt geconfronteerd met bewoning.
De toenmalige portefeuillehouder heeft dit destijds niet opgepakt en nu worden we door aanvrager middels een bestemmingsplan wijziging verzocht een wijs besluit te nemen.
BPP gaat akkoord met legalisering van de meubelmakerij ZONDER de illegale woning.
De partijen zijn verdeeld: VVD is voor legalisering, PvdA vraagt nog nadere informatie voor de raad en CDA heeft zich niet expliciet uitgesproken.
Wordt vervolgd op 26 maart in de raad als B agendapunt.

Agendapunt 8: Vernieuwen van een schuur op perceel Volgerweg 27.
De stolp wordt momenteel verbouwd / gerestaureerd en de schuur dient ter vervanging van twee oudere gebouwen. Alle partijen kunnen zich vinden in dit plan.
Voor de raad op de A- agenda. (hamerstuk). Agendapunt

9: Restauratie kerktoren NH kerk in Middenbeemster.
Hiermee is een bedrag van € 463.000,- gemoeid.
De toren is van de gemeente en het schip is van de NH kerkgemeenschap.
De subsidiestromen kunnen los van elkaar worden aangevraagd.
Het subsidie voor de toren kan pas in 2011 worden verleend en uitstel is volgens de Technische Dienst niet verantwoord. Het maximale subsidie bedrag is tevens gering, wat dat betreft laat de Rijksdienst voor monumentenzorg (RACM) het afweten.
BPP is van mening dat de eigenaar van de toren de plicht heeft haar eigendom als een goed huisvader te beheren en dat uit respect voor het gehele monument dit een verantwoorde investering is. Alle partijen gaan akkoord. (A- agendapunt voor de raad).

De rondvraag:
Aan de orde kwam de voortgang nieuwbouw CONO.
Duidelijk is dat deze ontwikkeling impact heeft op de omgeving. Ingrepen in het open landschap als deze hebben volgens de portefeuillehouder rechtstreeks invloed op de status Werelderfgoed. Meerdere instanties menen zich hierover te moeten uitspreken.
BPP is van mening dat CONO moet kunnen uitbreiden wel met een ontwerp passend in de omgeving met mogelijk een rol voor een landschapsarchitect. CONO is een Beemster bedrijf met wereldfaam die na de uitbreiding van de weipoeder toren ook verdere expansie behoeft. De directe relatie met de veehouders maakt CONO tot een verlengstuk van de agrarische sector. Na inventarisatie van antwoorden van diverse instanties zal een concrete aanvraag van CONO het reguliere traject ingaan. Ondergetekende heeft verwoord dat de gekozen route door het college respect verdient, maar dat de Werelderfgoedstatus geen belemmering mag zijn voor economische ontwikkelingen.

Op de vraag van de hr. de Waal (PvdA) voortgang woningverkoop laatste fase Groene Poort kon de hr. Hefting meedelen dat er op de 88 koopwoningen 70 inschrijvingen geregistreerd zijn. Dit is een bijzonder goed resultaat de twee makelaars gaan hiermee aan de slag.

Verder heb ik aandacht gevraagd voor het te verkoop aanbieden van een woning aan de Hemsterhuisweg (terrein Breidablick).
Dit zijn dienstwoningen die onder een aparte bestemming vallen en kunnen derhalve niet  worden aangeboden om door buitenstaanders te worden betrokken.
Het college heeft hier aandacht voor en gaat potentiële bewoners benaderen.

Tot zover deze commissie, later deze week een verslag van de commissie Algemene en financiële zaken waar onder meer een krediet voorstel om te komen tot verplaatsing van korenmolen de Nachtegaal.

Nico de Lange; fractievoorzitter.

Omhoog