Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Verslag commissie Grondgebied dinsdag 21 april 2009.

Tijdens deze commissievergadering waren agendapunten 8 beantwoording vragen raadsfracties over de veelbesproken nieuwbouw Prinses Beatrixpark en 9 behandeling informatie van het college nieuwbouw Gemeenschapsruimte naast NH kerk te Middenbeemster, aanleiding voor velen om deze vergadering bij te wonen; de publieke tribune zat overvol en vier insprekers hadden zich aangemeld.

Eerst kregen we een presentatie van de hr. J.van der Veen van de Stichting Cultureel Erfgoed NH. over gemeentelijk monumentenbeleid.
Daar waar we Rijksmonumenten, Beschermd Dorpsgezicht en in het buitengebied de
K- panden (karakteristiek) hebben is er voor monumentale panden veelal binnen de bebouwde kom geen status.
Alle partijen gingen akkoord met het voorstel om te komen tot een voorlopige inventarisatie en daarna kijken hoe deze objecten kunnen worden beschermd.

Agendapunt 7 : Mededelingen.
Bezoeken aan bijeenkomsten inzake N-2000 op diverse locaties maken duidelijk dat er een stroming op gang komt die de gevaren van “schaduwwerking “ onderkennen.
Het lijkt dat er landelijk tijdig stelling wordt genomen om te voorkomen dat agrarische bedrijven op slot gaan.
We zijn er nog niet maar met name landbouworganisatie LTO heeft hierin het goede spoor.
De voor donderdag geplande bijeenkomst in Schermerhorn zal door Beemster worden bijgewoond door wethouder J.Klaver.
Ondergetekende is door het voorzitterschap bij de commissie Samenleving verhinderd.
De hr. Klaver zal e.e.a. terugkoppelen tijdens de raadsvergadering van 07 mei.
Ook heb ik melding gedaan van een bezoek van de raad aan de Bank Nederlandse Gemeenten in den Haag alsmede een rondleiding op het Binnenhof en Nieuwspoort.
Dit bezoek was georganiseerd door de griffier de hr. Jonges waarvoor dank.

Agendapunt 8.
Insprekers de hr. Falger en mw. Ernsting.

Tijdens de behandeling van door de raad gestelde vragen inzake realiseren nieuwbouw Beatrixpark werd duidelijk dat er procesmatig hiaten zijn geweest.
Hierdoor is het eindontwerp niet overeenkomstig de destijds aan de raad getoonde maquette.
Tevens is de rol van de Welstand onder de maat gebleken door bij de behandeling van fase 2 in de aanvraag procedure niet in te gaan op deze wijzigingen.
Het eindresultaat is bekend.
BPP heeft gesteld dat van deze fouten geleerd dient te worden en betere communicatie m.b.t. de rollen van alle betrokkenen dat er geen herhaling bij welk bouwwerk van welke omvang dan ook mag voorkomen.
Wethouder Hefting gaat tevens in overleg met de opdrachtgever (Woonzorg) om te kijken hoe met name het resultaat van de ZW gevel nog kan worden aangepakt cq verbeterd.

Agendapunt 9.
Insprekers mw. Tulp en mw. Tol.

De procedure tot aan de Raad van State zoals gelopen rond de aanvraag van de nieuwbouw naast de NH kerk was voor de BPP al langere tijd een reden niet in het openbaar met vragen of opmerkingen te komen in commissie en raadsvergaderingen.
Wel is de fractie BPP al sinds enkele jaren in contact met de groep “Bezorgden”die de nieuwbouw zoals voorgesteld afwijzen.
BPP is ook van mening dat hetgeen voorgesteld niet kan.
De argumenten hebben we al eerder geventileerd.
Zo is ooit gesteld dat een ruimte die voorziet in gebruik door het aantal bezoekers van de kerk wat BPP betreft kan worden gerealiseerd. Dit zoals geregeld binnen de gebruiksvergunning die door de gemeente wordt afgegeven en dient te worden gecontroleerd.
Deze ruimte zal aanzienlijk kleiner zijn hetgeen aangevraagd. Met name de hoogte kan daarmee worden teruggebracht.
BPP is unaniem van mening dat respect voor het monument (kerkgebouw) de geplande nieuwbouw niet toestaat.
De vele signalen uit de polder geven hiervan blijk waardoor de nadruk ligt op de “Gemeenschapszin”.
Ondergeschikt maar tevens van belang vind de BPP de “ruimtebehoefte” zoals door de kerk aangetoond.
Namens BPP deed fractielid Joop Droog een dringende oproep aan het college om in contact te treden met partijen om tot overeenstemming te komen inzake een ontwerp waar alle partijen zich in kunnen vinden.
We wachten de reactie van het college af.
Ook PvdA en het CDA lieten kritische geluiden horen daar waar de VVD zich kan vinden in het college standpunt.

Agendapunt 10: Plaatsen dam met duiker Jisperweg 111a.
BPP kan zich vinden in deze aanleg waarbij opgemerkt dat de reeds aanwezige tweede dam eerst dient te worden verwijderd alvorens de nieuwe aan te leggen.
Alle partijen gaan akkoord.

Agendapunt 11:
Uitbreiding cafetaria / woning Middenweg 142/ 144 (Middenpunt)
Alle partijen akkoord.

Agendapunt 12 en 13a:
Beiden vernieuwen woning op Rijperweg 72 en Purmerenderweg 66.
Alle partijen akkoord.

Agendapunt 13:
Oprichting bedrijfswoning en uitbreiding bedrijfsgebouw Rijperweg 120a.
Alle partijen akkoord.

Rondvraag.
Ik heb gevraagd of de aangebrachte zonnepanelen op het aan de openbare weg gelegen dakvlak vergunningsvrij mogen worden geplaatst.
Het betreft hier een met rode pannen gedekt dakvlak waar de zwarte zonnepanelen wel heel nadrukkelijk aanwezig zijn.
Het antwoord was niet paraat, krijgen we schriftelijk.
Tevens heb ik verzocht te kijken of vergunningsaanvragen voor nieuwbouw woningen en de daarbij behorende dam(men) in een aanvraag kunnen worden geclusterd.
Als voorbeeld de gesplitste nieuwe stolp Westdijk 40 en 40 a.
Wethouder Hefting gaat bewerkstelligen dat dit in de toekomst mogelijk is.

Tot zover deze bewogen commissie vergadering.
Rest ons deze week nog de commissie Algemene en financiële zaken en Samenleving.

Dank voor uw aandacht, met vriendelijke groet,
Nico de Lange.
Fractievoorzitter.

Omhoog