Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Verslag commissie Grondgebied Zaken 16-06-2009.

Een drukbezochte vergadering met een uitverkochte publieke tribune.
Uiteraard is het afhankelijk van de onderwerpen die aan de orde komen maar het is verheugend dat er regelmatig velen de weg naar de raadszaal weten te vinden.
Met in het vooruitzicht het video systeem waarmee de vergaderingen via internet kunnen worden gevolgd een prima signaal.
Eerst een presentatie waarbij de ontwikkelingen rond breedband aansluitingen werden toegelicht door de hr. Opmeer van het ISW.
Opvallend was het dat eerder gedane toezeggingen dat een ieder in het Waterlandse aangesloten zouden worden, is nu slechts ingezet op bedrijven.
Hiermee is het afwachten of uiteindelijk allen in ISW gebied worden aangesloten.
Volgens BPP zijn de mogelijkheden van Breedband van belang voor alle inwoners waarmee de digitale snelweg optimaal kan worden benut en we hebben dan ook benoemd dat de “witte “gebieden ook dienen te worden voorzien.

Dan een tweede presentatie zeker zo interessant m.b.t de Stelling van Amsterdam.
Hier werd uitleg gegeven hoe om te gaan met de Forten.
Voor Beemster staan er ontwikkelingen op stapel, daar waar velen forten een bestemming hebben en fort Neckerweg binnenkort een openbare functie met informatiecentrum krijgt zijn er voor fort Jisperweg plannen voor een crematorium.
We zien de voorstellen tegemoet.
Wel dient opgemerkt dat twee presentaties op een avond teveel van het goede zijn.
Pas om 20.45 uur konden we starten met de “gewone”agenda.

Agendapunt 9.
Beantwoording door het college in eerste termijn van vragen gesteld inzake nieuwbouw naast de NH kerk.
Een beladen dossier waarover het college binnenkort gaat besluiten wel of geen vergunning te verlenen.
BPP heeft van meet af aan te kennen gegeven geen heil te zien in de aanbouw zoals voorgesteld.
Een ruimte met minder volume, waardoor het monument (Keyserkerk) op haar machtige terp in volle glorie verschoond blijft van een storend bijgebouw, is voor BPP bespreekbaar.
De vergunnings verlening procedure tot aan de Raad van State geeft echter aan dat de vergunning kan worden verleend.
Een dringende oproep van de hr. Droog (BPP) in de vergadering van 21 april heeft geen gehoor gekregen bij het college en in deze vergadering wenst de hr. Droog het college veel sterkte en wijsheid in haar te nemen besluit.
Goed is te vermelden dat alle partijen in dit zware dossier op onderbouwende, respectvolle wijze met elkaar zijn omgegaan.
Inmiddels is duidelijk dat ook het CDA en de PvdA moeite hebben met de geplande aanbouw.
Word vervolgd.

Agendapunt 10) Herinrichting Duurzaam Veilig Middenweg en Rijperweg.
Al jaren door BPP op de agenda met als belangrijkste argumenten: de verkeersveiligheid en eenduidigheid van weginrichting.
Er komen aangepaste drempels die voor het agrarisch en vrachtverkeer acceptabel zijn.
Ook het OV is hiermee tevreden.
De verkeerslichten op de kruispunten Middenweg/ Hobrederweg en Rijperweg/ Jisperweg blijven aanwezig. Dit is een goede zaak.
Eerder door mij gestelde vragen omtrent de in de bebouwde kom gelegen weggedeelte ( NB) worden alsnog meegenomen in de werkzaamheden.
Terwijl het komgedeelte Rijperweg later bij herstelwerkzaamheden aan de orde komt.

Agendapunt 11) aansluiting van Purmerenderweg op de A-7 / N-244.
Uit correspondentie met Rijkswaterstaat, Provincie, Stadsregio en advies van verkeersbureau Goudappel & Coffeng blijkt dat de enige optie de noordelijke variant is.
Bewoners hebben zich al eerder hiertegen verzet maar het is deze variant of helemaal geen aansluiting.
BPP is van mening dat ZOB ontsloten dient te worden mede door de geplande woningbouw .
Voor de problemen van de bewoners aan de noordzijde hebben wij begrip.
Zij worden geconfronteerd met extra (sluip) verkeer.
Als oplossing heb ik aangedragen om maatregelen als b.v. inrij verbod op spitstijden en ook wil BPP anders naar de tot nu onbespreekbare aansluiting Oosthuizerweg op de A-7 te kijken.
Waarbij opgemerkt dat maatregelen als de 2e Coen gerealiseerd dient te zijn en de congestie dus opgelost.

Agendapunt 13) Nieuw agrarisch bouwvlak Zuiderweg ter hoogte van de zuivering.
tussen de nr’s 33 en 34.
Ook dit is een gewichtig punt.
Daar waar de raad unaniem van mening is dat een huiskavel minimaal 40 HA dient te zijn wordt hier een uitzondering gevraagd. Waar we menen een agrarische gemeente te zijn dienen we uiterst zorgvuldig om te gaan met
aanvragen als deze.
Het adviesbureau ABC ziet de bedrijfsvorm (vee-weiderij) als een bedrijfstak die niet afhankelijk is van de 40 HA. Er ligt een gedegen bedrijfsplan en de ondernemer heeft zonder meer ambitie.
De 22 HA bedrijfsgrond zou voldoende kunnen zijn voor een goede bedrijfsvoering.
Toch ligt hier een knelpunt, een precedent. Ook is de openheid in het geding en BPP is hier nog niet uit.
Waar de andere partijen positief aankijken tegen deze aanvraag gaat BPP zich intern nog beraden en in de raad van 02-07 zullen we standpunt innemen.

Al met al een lange stevige vergadering die zo rond 00.30 uur pas werd afgesloten.
In het presidium zal ik in ieder geval bepleiten dat er maximaal een presentatie kan worden gehouden met een duur tot 20 minuten.

Op 02-juli de Algemene Beschouwingen.
De raadsvergadering begint dan s’middags om 15.30 uur en wordt om 18.00 uur onderbroken met een eenvoudige hap.
U bent hierbij ook van harte welkom (inclusief de eenvoudige hap) het is beslist de moeite waard en wanneer u niet in gelegenheid bent, dit zal de eerste vergadering zijn die via internet is te volgen.

Met dank voor uw aandacht, voor vragen altijd bereikbaar op 06-53624147 e-mail woud51@kpnplanet.nl
Nico de Lange fractievoorzitter.

Omhoog