Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Bouwen in een Werelderfgoed
door wethouder Han Hefting

De woningbouwplannen van de gemeente Beemster worden nog wel eens een bedreiging van de werelderfgoedstatus genoemd. Al in de jaren dat de werelderfgoednominatie werd voorbereid (1995-1998) was sprake van concentratie van de toekomstige uitbreiding van de woningvoorraad in de kern Zuidoostbeemster. Daar gaf de toenmalige Vierde Nota Ruimtelijke Ordening ook kansen voor. Naderhand zijn op provinciaal niveau afspraken gemaakt hoe om te gaan met de bouw van nieuwe woningen in het Nationaal Landschap, waar Beemster deel van uitmaakt  Naast afspraken die in de regio zijn gemaakt over nieuwe locaties als uitbreiding van bestaande dorpen, bouwt Beemster zijn nieuwe woningen voor het grootste deel binnen de contouren van het dorp Zuidoostbeemster. Dat is niet het open landschap dat zo kenmerkend is voor de polder en dat de beschermende werking van de Unesco-status geniet.

Hoeveel woningen
De zeven gemeenten in het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland hebben met de provincie Noord-Holland afspraken gemaakt over de opgave om 6.000 woningen te bouwen als onderdeel van de totale opgave voor de noordelijke Randstad van 150.000 woningen. Om te voorkomen dat gemeenten al te gemakkelijk grijpen naar de mogelijkheden van ‘in het weiland’ bouwen is vastgelegd dat de helft van deze 6.000 binnenstedelijk wordt gebouwd.  Beemster heeft ingetekend op tenminste 200 woningen binnenstedelijk vóór 2012. De eigen vraag is echter groter. Ten eerste kent de gemeente een wachtlijst voor koopwoningen waar meer dan 1.000 personen op staan die binding hebben met de gemeente. Op een totaal van 3.500 huishoudens / 8.500 personen een heel groot aantal. Ten tweede speelt het vraagstuk van de vergrijzing in met name Zuidoostbeemster een grotere rol dan elders. In het plan is een woonzorgcentrum opgenomen met daaraan gelieerd een 180 tal woningen die specifiek bestemd zijn voor ouderen en/of zorgbehoevenden. Door de spreiding in de tijd zijn wij in staat voor langere tijd met name starters op de woningmarkt een kans te geven.

Waar bouwen
De woningbouw in Zuidoostbeemster vindt voor meer dan 95% plaats binnen de door de provincie vastgestelde grenzen. Een klein gedeelte van het plan strekt erbuiten om een groene uitloop van het dorp te kunnen realiseren in de vorm van een zogeheten landgoed. Binnen het dorp is ruimte ontstaan door de sluiting van het zwembad, het vertrek van de korfbalvereniging naar Purmerend, de verplaatsing van de voetbalvereniging naar de nieuwe buitenkant van het dorp en het opschuiven van een kassenbedrijf in de richting van de Rijksweg A7. Naast en achter de beide voormalige sportvelden bevinden zich kleine, achter de woningen gelegen stukken voormalige agrarische grond, die worden meegenomen in het plan. Daarmee is het hele plan binnenstedelijk en wordt geen vierkante meter open landschap geofferd.

Wat bouwen
Het plan behelst ongeveer 740 grotendeels grondgebonden woningen, die volgens de verdeling 30% goedkoop / 40 % middelduur / 30% duur zullen worden gebouwd. Een sterke concentratie bevindt zich rondom het woonzorgcentrum, echter de norm van 25 woningen per hectare wordt ook daar gehaald. (Ter vergelijking: in een Vinexwijk zijn dichtheden van 40 tot 50 woningen per hectare heel normaal.) Veel openbaar groen is geconcentreerd aan de rand van het plan aan de voet van de dijk en in het nieuwe landgoed. Hiermee ontstaan parkachtige omgevingen die een duidelijke meerwaarde hebben voor niet alleen het plan maar ook het hele dorp. Nieuwe voorzieningen die het dorp krijgt tezamen met de woningbouw: verhoging van het geluidsscherm van de A7 waardoor minder geluidsbelasting op bestaande en nieuwe bouw, een nieuw multifunctioneel centrum met daarin de basisschool, buurthuis, turnzaal en kinderdagopvang, een nieuwe speeltuin, aanpassing van de hoofdverkeersroute aan de gewijzigde verkeerssituatie, goede ontsluiting aan de noord- én zuidzijde van het dorp waardoor minder doorgaand verkeer, een nieuw woonzorgcentrum, een nieuw voetbalcomplex.

Wanneer bouwen
De planning van Zuidoostbeemster I is de periode 2010-2016 in een tempo van gemiddeld 100 woningen per jaar. Een groter geheel als het woonzorgcomplex zal uiteraard in één bouwstroom tot stand komen, andere delen in een lager tempo.

Omhoog